Lộc Đỉnh ký

Hồi 41: Ngư Dương trống động ngàn phương rộn - Đốc Kháng mưu cùng hối đã chầy

trước
tiếp

Hôm sau Vi Tiểu Bảo đem tùy tùng xe ngựa áp giải Ngô Chi Vinh và Mao Đông Châu rời Dương Châu về kinh. Thượng dụ của Khang Hy tuyên triệu rất gấp, đoàn người trên đường không dám dừng lại, không khỏi bỏ qua rất nhiều cơ hội nhận tiền biếu xén hối lộ.

Dọc đường được tin sau khi Ngô Tam Quế dấy binh, bọn Đề đốc Vân Nam Trương Quốc Quế, Tuần phủ Quý Châu Tào Thân Cát, Đề đốc Quý Châu Lý Bản Thảm đầu hàng, Tuần phủ Vân Nam Chu Quốc Trị bị giết, Tổng đốc Vân Quý Cam Văn Côn tự sát. Hôm ấy tới Sơn Đông, quan địa phương sao để báo trình lên Khâm sai đại thần, là tờ chiếu thư của Khang Hy kết tội Ngô Tam Quế. Vi Tiểu Bảo bảo sư gia đọc lên và giải thích, viên sư gia bưng chiếu thư đọc:

“Nghịch tặc Ngô Tam Quế cùng đường về theo, Thế tổ Chương hoàng đế ta nghĩ y thành thật, trao cho quân lữ, phong cho vương tước, thề với núi sông, tướng sĩ bộ thuộc được nối đời giữ chức, ân sủng ban thêm, mở vương phủ ở Điền Nam, dốc lòng giao quyền giữ đất. Đến khi trẫm lên ngôi, đặc biệt ban ơn, thăng tước thân vương, gởi gắm làm can thành, thật coi như gan ruột, ơn nặng lễ hậu, xưa nay chưa có”.

Vi Tiểu Bảo nghe viên sư gia giải thích, không ngừng gật đầu, nói “Hoàng thượng đối đãi với thằng phản tặc ấy quả thật không tệ, không hề bới móc lỗi lầm. Như Vi Tiểu Bảo ta đối với hoàng thượng lòng trung rỡ rỡ mà chẳng qua cũng chỉ được phong tước bá, muốn được phong là thân vương thì còn lâu lắm”.

Viên sư gia đọc tiếp:

“Nhưng Ngô Tam Quế tính nết vô lại, tâm địa độc ác, được sủng ái sinh kiêu căng, ngầm mưu tính việc bất pháp, tháng bảy năm nay tự xin giải nhiệm. Trẫm cho là Ngô Tam Quế thành tâm, lại nghĩ tuổi già sức yếu, coi quân ngoài biên đã lâu, bèn theo lời xin, cho về nghỉ ngơi. Lại sức các ty sở thu xếp chu đáo, cốt cho yên ổn, lại đặc biệt sai đại thần tới tuyên dụ ý trẫm. Trẫm đối đãi với Ngô Tam Quế có thể nói là thể trọng chí tình, không thể hơn được nữa. Gần đây bọn Tổng đốc Xuyên Hồ Thái Hàng Vinh tâu: Ngô Tam Quế làm việc phản nghịch, phụ ơn triều đình, một sớm giương cánh cú diều, gieo mầm phản loạn, làm hại bách tính, theo phép khó dung, thần người cùng giận”.

Vi Tiểu Bảo nghe giải thích một câu, khen một câu “Hoàng thượng khoan hồng đại lượng, không chửi con bà Ngô Tam Quế, tính ra cũng còn khách khí đấy”.

Bọn Trương Dũng, Triệu Lương Đống, Vương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc cho tới bọn Lý Lực Thế bên cạnh nghe thấy đều nghĩ thầm “Trong thánh chỉ chỉ nói hoàng đế đối xử với y tốt tới mức không thể tốt hơn, kết án Ngô Tam Quế vong ân phụ nghĩa, chứ không nói nửa câu phân biệt người Hán người Mãn, cũng không nói tới việc y giết hại vương thất nhà Minh thế nào, quả vô cùng cao minh, để thiên hạ đều cảm thấy Ngô Tam Quế làm phản là rất không nên”.

Viên sư gia kia đọc tiếp đoạn dưới, trong tờ sắc chỉ khuyên dụ quan dân các địa phương không được giúp đỡ kẻ phản nghịch, nếu đã lầm theo đảng giặc thì chỉ cần hối hận quy thuận cũng không truy cứu chuyện cũ, tất cả thân tộc làm quan hay cư trú ở các tỉnh đều không bị liên lụy, không cần ngờ sợ. Trong chiếu thư lại viết:

“Nếu ai bắt được Ngô Tam Quế dâng nộp trước quân thì được phong tước của y, ai bắt được tướng soái dưới quyền y hay đem quân mã thành trì về với triều đình thì sẽ luận công ban thưởng, trẫm không nuốt lời đâu”.

Vi Tiểu Bảo nghe viên sư gia giải thích “Hoàng thượng ưng thuận là chỉ cần ai bắt được Ngô Tam Quế dâng nộp trước quân, hoàng thượng sẽ phong làm Bình Tây thân vương”, bất giác trong lòng ngứa ngáy, quay nhìn bọn Lý Lực Thế nói “Chúng ta đi bắt Ngô Tam Quế, làm Bình Tây thân vương cũng vẻ vang lắm”. Mọi người đồng thanh khen phải. Bọn Trương Dũng là võ tướng thì đều nghĩ “Ngô Tam Quế quân đông tướng mạnh, muốn bắt y đâu phải dễ?”. Bọn Lý Lực Thế nghĩ thầm “Bọn ta muốn giết Ngô Tam Quế là vì y làm nghiêng đổ giang sơn của người Hán, chứ chẳng lẽ lại ra sức cho hoàng đế Thát Đát sao? Nhưng nếu Vi Hương chủ làm Bình Tây thân vương, dấy quân Vân Nam làm phản cũng không phải dở”.

Vi Tiểu Bảo nghe chiếu thư xong, ra lệnh lập tức lên đường, muốn về tới Bắc Kinh thật mau, kiếm một chức sai sử đem quân xuất chinh, để khỏi bị người ta giành mất, bắt được Ngô Tam Quế trước, cướp mất tước phong Bình Tây thân vương.

***

Hôm ấy tới Hương Hà, đã gần kinh đô, Vi Tiểu Bảo sai Trương Dũng suất lãnh đại đội nhân mã chờ ở đó, canh giữ khâm phạm Mao Đông Châu cẩn thận, mình thì dẫn Song Nhi và quần hùng Thiên địa hội áp giải Ngô Chi Vinh rẽ về hướng tây nam, tới nhà Trang gia, muốn đích thân giao y cho tam thiếu nãi Trang gia để báo đáp hậu ý đã tặng một a hoàn giỏi giang như Song Nhi.

Xế chiều tới một thị trấn, còn cách Trang gia hơn hai mươi dặm, đoàn người vào một quán cơm. Lúc ấy mọi người đều đã thay đổi y phục dân thường, điểm vào Á huyệt và mấy chỗ huyệt đạo trên người Ngô Chi Vinh, chứ không trói y để khỏi bị người ta dòm ngó. Mọi người ngồi quanh hai cái bàn. Không ai muốn ngồi chung với Ngô Chi Vinh, Song Nhi sợ y chạy trốn nên ngồi với y ở một bàn riêng, giám sát nghiêm ngặt.

Cơm rượu đưa lên, mọi người đang ăn uống thì có mười mấy binh sĩ bước vào, người cầm đầu là một viên Thủ bị, ngoài cửa tiếng ngựa hí ran, hai tên binh sĩ tự đi múc nước cho ngựa uống. Một viên Bả tổng cao giọng quát tháo, sai mau giết gà làm cơm, nói có việc công khẩn cấp, phải về kinh báo tin ngay. Chưởng quỹ luôn miệng vâng dạ, giục giã điếm tiểu nhị hầu hạ các lão gia quan quân, đích thân ra lau bàn cho viên Thủ bị.

Đám quan binh vừa ngồi yên chỗ, bên ngoài lại vang lên một tràng tiếng bánh xe vó ngựa, tới ngoài cửa quán thì dừng lại, mấy người bước vào. Đi đầu là hai đại hán khỏe mạnh, người thứ ba là một hán tử trung niên dáng vẻ như bị bệnh lao, vừa thấp vừa gầy, hai má lõm xuống, lưỡng quyền nhô cao, sắc mặt vàng vọt không có chút huyết sắc, thấp thoáng có làn hắc khí, đi được vài bước lại ho một tiếng. Sau lưng y có một ông già, một bà già sóng vai bước vào, xem tuổi tác đều đã hơn tám mươi, ông già vóc dáng cũng gầy nhỏ, nhưng tinh thần quắc thước, bộ râu bạc buông xuống tới ngực, sắc mặt hồng hào. Bà già hơi cao hơn ông già, lưng còn rất thẳng, ánh mắt có thần. Sau cùng là hai thiếu phụ khoảng hai mươi tuổi. Trong bảy người thì hán tử bệnh hoạn ăn mặc sang trọng nhất, giống một viên ngoại nhà giàu, hai nam hai nữ là bộc dịch, bộc phụ. Hai ông bà già mặc quần áo vải xanh, chất vải hơi thô nhưng mười phần sạch sẽ, không đoán được là hạng người nào.

Bà già nói “Trương má, lấy nước nóng hầu thiếu gia uống thuốc”. Một người bộc phụ vâng dạ, lấy trong giỏ tre ra một cái bát sứ, nhấc cái bình đồng trong quán lên rót đầy một bát nước nóng, tráng tráng mấy cái đổ đi, lại rót nửa bát nước nóng đặt trước mặt hán tử bệnh hoạn. Bà già kia lấy trong bọc ra một cái bình sứ, mở nút lấy một viên thuốc màu đỏ đưa tới miệng hán tử bệnh hoạn. Hán tử bệnh hoạn há miệng ra, bà già đặt viên thuốc lên lưỡi y, bưng chén nước lên cho y uống thuốc. Hán tử bệnh hoạn uống thuốc xong thở hổn hển, ho hắng không ngừng.

Ông già, bà già đều nhìn chằm chằm vào hán tử bệnh hoạn, dáng vẻ vừa quan tâm vừa lo lắng, thấy y dần dần bớt ho rồi ngừng lại không ho nữa, đều thở phào một hơi. Hán tử bệnh hoạn cau mày nói “Cha, mẹ, các người nhìn gì thế? Con không chết đâu”. Ông già hừ một tiếng quay đầu đi. Bà già cười nói “Nói cái gì mà chết với sống, con trai ta là sống lâu trăm tuổi”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Thằng tiểu tử này cho dù uống linh đan của Ngọc Hoàng đại đế cũng không sống được mấy hôm nữa đâu. Té ra ông già bà già này là cha mẹ y, nhất định con quỷ ho lao này từ nhỏ đã được chiều nên sinh hư, cha mẹ nhìn thêm một cái cũng nổi giận”.

Bà già nói “Trương má, Tôn má, các ngươi đi nấu sâm thang cho thiếu gia trước, rồi nấu thức ăn”. Hai người bộc phụ vâng dạ, mỗi người cầm một cái giỏ tre bước ra phía sau.

Viên Thủ bị trong bọn quan quân hỏi chưởng quỹ đường về Bắc Kinh. Chưởng quỹ nói “Hôm nay các vị lão gia cứ đi thêm hai ba mươi dặm nữa, tới thị trấn trước mặt nghỉ ngơi. Sáng mai đi sớm, sau giờ Ngọ sẽ tới kinh thành”. Viên Thủ bị nói “Bọn ta phải đi luôn trong đêm, nghỉ ngơi cái gì? Chưởng quỹ , từ hôm nay trở đi trong vòng một năm nữa đảm bảo ngươi sẽ làm ăn rất khá, cứ chuẩn bị nhiều rượu ngon nhắm tốt, để đến lúc cần thì không phải cuống lên”. Chưởng quỹ cười nói “Lão gia cứ nói đùa, trước nay tiểu điếm buôn bán cũng bình bình, được như hôm nay thì một tháng chỉ có vài ngày, đây là các vị lão gia và khách quan chiếu cố, làm sao mà ngày nào cũng được bấy nhiêu quý khách quang lâm?”.

Viên Thủ bị cười nói “Chưởng quỹ , ta bảo ngươi cứ nghe theo đi. Ngô Tam Quế làm phản đã đánh tới Hồ Nam, bọn ta là đưa văn thư trong quân về Bắc Kinh. Trận này đánh nhau rất lớn, ít nhất cũng phải năm ba năm. Bẩm báo quân tình thì ngày nào cũng phải đi qua đây, phen này ngươi phát tài rồi”. Chưởng quỹ luôn miệng cám ơn, trong lòng không ngừng kêu khổ “Mối làm ăn bọn tổng gia các ngươi thì có gì hay? Ăn to uống lớn, nghênh ngang tùy tiện đưa cho vài đồng bạc, hung dữ đánh người chửi người xong, vỗ đít là đi. Đừng nói năm ba năm, chỉ cần sáu tháng một năm thì ta cũng phải treo cổ rồi”.

Vi Tiểu Bảo và bọn Lý Lực Thế nghe nói Ngô Tam Quế đã đánh tới Hồ Nam, đều thầm hoảng sợ “Thằng khốn này tiến nhanh thật”. Tiền Lão Bản hạ giọng nói “Để ta qua hỏi thăm nhé?”, Vi Tiểu Bảo gật gật đầu.

Tiền Lão Bản bước tới trước mặt viên Thủ bị, miệng cười toe toét, ôm quyền nói “Mới rồi nghe tướng quân đại nhân nói Ngô Tam Quế đã đánh tới Hồ Nam. Tiểu nhân có gia quyến ở Trường Sa, trong lòng lo lắng, không biết ở đó chiến trận ra sao? Trường Sa có bị nguy hiểm không?”.

Viên Thủ bị nghe y gọi mình là “Tướng quân đại nhân”, trong lòng vui vẻ, nói “Trường Sa có nguy hiểm hay không thì không biết. Ngô Tam Quế phái đại tướng thủ hạ là Mã Bảo từ Quý Châu đánh tới Hồ Nam, Nguyên Châu thất thủ, Tổng binh Thôi Thế Lộc bị bắt. Bách tính ở một dải Nguyên Tương đều đang chạy nạn”.

Tiền Lão Bản vẻ mặt lo lắng, nói “Thế… thế thì không hay rồi. Có điều quân Đại Thanh rất lợi hại, Ngô Tam Quế làm sao thắng được?”. Viên Thủ bị nói “Vốn mọi người cũng nói thế, nhưng trong trận Nguyên Châu thì quân mã của Ngô Tam Quế quả rất không dễ đối phó, ờ, cục diện khó nói lắm”. Tiền Lão Bản chắp tay cám ơn, quay về chỗ ngồi. Quần hùng Thiên địa hội có người nghĩ “Đừng để thằng Hán gian Ngô Tam Quế làm hoàng đế”, người thì nghĩ “Tốt nhất là Ngô Tam Quế đánh tới Bắc Kinh, đánh nhau với quân Thát Đát Mãn Châu tới mức lưỡng bại câu thương”.

Bọn quan quân vội vã ăn uống xong, viên Thủ bị đứng lên nói “Chưởng quỹ, bọn ta báo tin tốt cho ngươi, bữa cơm này ngươi mời khách đi”. Chưởng quỹ khom lưng cười lấy lòng, nói “Dạ, dạ. Được mà, được mà. Các vị đại nhân khoan đi đã”. Viên Thủ bị cười nói “Khoan đi à? Vậy thì ngồi lại ăn thêm vậy”. Chưởng quỹ vẻ mặt nhăn nhó, chỉ đành gượng cười.

Viên Thủ bị bước ra cửa, lúc đi ngang bàn của ông già, bà già và hán tử bệnh hoạn, hán tử bệnh hoạn đột nhiên vươn tay trái ra chụp vào ngực y, nói “Ngươi đưa công văn gì lên Bắc Kinh thế, lấy ra xem nào”. Viên Thủ bị cao lớn khỏe mạnh, nhưng bị y chụp một cái lập tức ngồi thụp xuống. Hán tử bệnh hoạn tay phải soạt một tiếng đã xé toạc vạt áo viên Thủ bị, lấy ra một cái phong bì lớn. Hán tử bệnh hoạn tay trái khẽ xô ra một cái, viên Thủ bị ngã chúi ra, hất đổ hai cái bàn, loảng xoảng loảng xoảng một tràng, bát đĩa rơi xuống đất vỡ tan nát.

Bọn quan quân la lớn “Làm phản rồi, làm phản rồi!”, rồi nhao nhao cầm thương rút đao sấn vào hán tử bệnh hoạn. Hai tên bộc dịch của hán tử bệnh hoạn tay đánh chân đá, ai chống là ngã, trong giây lát bọn quan quân đều đã nằm lăn dưới đất.

Hán tử bệnh hoạn xé phong bì lấy tờ công văn ra. Viên Thủ bị run lên la lớn “Đây là tấu chương gởi cho hoàng thượng, ngươi… ngươi dám lớn mật bóc ra, thế… thế… thế không phải là tạo phản sao?”. Hán tử bệnh hoạn đọc công văn xong, nói “Tuần phủ Hồ Nam xin hoàng đế Thát Đát phái thêm quân tới đánh Bình Tây vương, hừ, cho dù phái một trăm vạn quân tới cũng lại không… khắc khắc… cũng lại không bị Bình Tây vương quét sạch hết à”. Vừa nói vừa vo tờ công văn lại thành một nắm trong bàn tay, nói xong mấy câu ấy xòe bàn tay ra, vô số mảnh giấy vụn lả tả rơi xuống.

Quần hùng Thiên địa hội thấy nội lực của y như thế, ai cũng biến sắc, đều nghĩ thầm “Nghe lời lẽ của y thì dường như là thủ hạ của Ngô Tam Quế”.

Viên Thủ bị bò dậy, rút yêu đao ra, nói “Ngươi hủy hoại công văn, dù sao lão tử cũng không sống được rồi, phải liều mạng với ngươi!”, nói xong liền vung đao sấn tới chém thẳng xuống đầu hán tử bệnh hoạn. Hán tử bệnh hoạn vẫn ngồi, vươn tay trái ra khẽ đẩy vào bụng dưới viên Thủ bị một cái như bảo y đừng tới quấy rầy. Viên Thủ bị cánh tay cầm đao đột nhiên từ từ rũ xuống, kế đó thân hình nhũn ra ngồi phệch xuống đất, miệng há hốc, chỉ có thở ra không có hít vào. Bọn quân sĩ bị đánh ngã đã bò dậy, đứng ở xa xa, có khí không lực quát tháo vài câu, nhưng không ai dám bước tới cứu trưởng quan.

Một bộc phụ bưng một bát thang nóng ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hán tử bệnh hoạn, nói “Thiếu gia, mời dùng sâm thang”.

Ông già, bà già đối với trường náo nhiệt mới rồi hoàn toàn như không nhìn thấy, không đếm xỉa gì tới, chỉ để ý nhìn xem thần sắc của con trai.

Từ Thiên Xuyên hạ giọng nói “Mấy người này rất tà môn, chúng ta đi thôi”. Cao Ngạn Siêu bước ra tính tiền, cả bọn ra cửa. Chỉ thấy bà già bưng bát sâm thang, khẽ thổi cho bớt nóng, kề vào miệng hán tử bệnh hoạn cho y uống.

***

Bọn Vi Tiểu Bảo ra khỏi thị trấn mới nhao nhao bàn bạc về công phu của hán tử bệnh hoạn. Từ Thiên Xuyên nói “Thằng khốn ấy xé rách áo của tên võ quan kia, công lực ghê gớm như thế, thật là… thật là hiếm thấy”. Huyền Trinh đạo nhân nói “Y đẩy vào bụng tên võ quan kia một cái, trông rất tầm thường, nhưng né tránh đỡ gạt cũng đều rất không dễ. Phong huynh đệ, ngươi nói nên làm thế nào?”. Phong Tế Trung nói “Không được đứng cách y ba thước”. Quần hùng ngẫm nghĩ đều thấy có lý, đối với một cái đẩy ấy bất kể là né tránh hay đỡ gạt thì ít nhất cũng phải đứng cách y ngoài ba thước mới làm được, chứ đứng gần hơn thì tránh không thoát, đỡ không nổi.

Từ Thiên Xuyên chợt nói “Ta chụp vào cổ tay y…”, nói chưa hết câu đã lắc lắc đầu, biết với nội lực cao cường của đối phương thì cho dù có chụp trúng cổ tay y, y lật tay chưởng lại nắm một cái thì xương ngón tay cổ tay của mình khó mà giữ được không gãy.

Mọi người biết rõ hán tử bệnh hoạn ấy là cùng bọn với Ngô Tam Quế, nhưng thấy y hung dữ đánh người lại không ai dám ra tay cản trở, tuy người bị đánh là quan quân Thát Đát, nhưng rốt lại như thế cũng không phải tác phong nghĩa hiệp hàng ngày của mọi người, trong lòng xấu hổ, không khỏi cụt hứng, bàn tán một lúc, ai cũng im lặng. Đi được vài dặm, chợt phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, hai con ngựa phóng mau tới. Chỗ ấy đã là con đường nhỏ dẫn tới nhà Trang gia, không thể hai ngựa cùng chạy song song, quần hùng đang bực bội, tuy nghe tiếng vó ngựa rất gấp, nhưng ngoài Phong Tế Trung và Song Nhi thúc ngựa vào vệ đường thì những người còn lại không ai chịu nhường đường.

Trong chớp mắt hai con ngựa đã phóng tới sau lưng, quần hùng nhất tề quay đầu, chỉ thấy trên ngựa là hai người bộc dịch của hán tử bệnh hoạn kia. Một tên bộc dịch kêu lên “Thiếu gia bọn ta xin các vị đợi một lúc, có câu muốn thỉnh vấn các vị”. Câu này tuy không có gì vô lễ, nhưng ý tứ trong mắt không người không gì rõ hơn. Quần hùng vừa nghe, ai cũng nổi giận. Huyền Trinh đạo nhân quát “Bọn ta có việc gấp, không rảnh đâu mà chờ. Mọi người vốn không quen biết nhau, có gì hay mà hỏi?”. Tên bộc dịch kia nói “Là thiếu gia ta dặn như vậy, các vị cứ chờ một lúc là hay, tránh cho mọi người gặp điều bất tiện”, trong lời lẽ đầy vẻ uy hiếp.

Tiền Lão Bản nói “Chủ nhân của ngươi là thuộc hạ của Ngô Tam Quế phải không?”. Tên bộc dịch kia nói “Phì, chủ nhân bọn ta thân phận thế nào, làm sao có thể làm thủ hạ của Bình Tây vương được?”. Quần hùng đều nghĩ “Y không nói Ngô Tam Quế mà gọi là Bình Tây vương, nhất định là có uyên nguyên với Ngô tặc”. Đúng lúc ấy tiếng bánh xe vang lên, một chiếc xe lớn theo đường phóng mau tới. Tên bộc dịch kia nói “Chủ nhân bọn ta tới rồi”, quay ngựa lại đón. Lúc ấy nếu quần hùng thúc ngựa phóng đi thì giống như sợ hán tử bệnh hoạn kia, nên đều kìm ngựa lại chờ.

Chiếc xe lớn phóng tới gần, một bộc phụ đánh xe, một bộc phụ khác vén rèm xe, chỉ thấy hán tử bệnh hoạn kia ngồi giữa, cha mẹ y ngồi phía sau. Hán tử bệnh hoạn kia trừng mắt nhìn quần hùng một cái, hỏi “Tại sao các ngươi điểm huyệt người kia?”, nói xong chỉ Ngô Chi Vinh một cái, hỏi tiếp “Các ngươi là ai? Định đi đâu?”, thanh âm rin rít, giọng nói mười phần ngạo nghễ.

Huyền Trinh đạo nhân nói “Tôn giá cao tính đại danh là gì? Chúng ta vốn không quen biết nhau, nước sông không phạm nước giếng, sao lại quản chuyện không đâu?”. Hán tử bệnh hoạn hừ một tiếng, nói “Bằng vào ngươi thì chưa xứng đáng hỏi tên họ ta đâu. Ta hỏi hai câu mới rồi, ngươi đã nghe chưa?”. Huyền Trinh tức giận nói “Ta chưa xứng đáng hỏi tên họ ngươi, thì ngươi cũng chưa xứng đáng hỏi chuyện của bọn ta đâu. Ngô Tam Quế tạo phản tác loạn, là một thằng gian tặc lớn, mà ngươi cứ luôn miệng gọi y là Bình Tây vương, nhất định là đồng đảng. Ta thấy tôn giá đã bệnh vào tới xương, nên về nhà sớm mà chết cho yên lành, khỏi phải cảm lạnh, trúng gió ho hắng, một mạng ô hô”.

Trong tiếng hô hô cười rộ của quần hùng Thiên địa hội, đột nhiên bóng người chớp lên, chát một tiếng, Huyền Trinh má trái đã bị tát một chưởng rất nặng, kế đó nách trái trúng chưởng, ngã lăn xuống ngựa. Hai đòn này mau lẹ vô luân, đến khi y ngã xuống, quần hùng mới nhìn thấy rõ người xuất thủ nguyên là bà già, bà ta hai chưởng đánh ngã Huyền Trinh xong, hai chân điểm xuống đất một cái, thân hình bắn lên lại nhảy trở về ngồi lại trong xe.

Quần hùng quát tháo ầm ĩ, cùng xông vào chiếc xe lớn. Hán tử bệnh hoạn chụp vào lưng người bộc phụ đánh xe khẽ nhấc lên một cái đã đổi chỗ cho nàng, đặt người bộc phụ vào trong xe, mình thì ngồi trên càng xe.

Đúng lúc ấy Tiền Lão Bản đã vọt tới song chưởng đập xuống, hán tử bệnh hoạn một quyền đẩy ra chạm vào song chưởng của y, nhưng không có tiếng động nào. Tiền Lão Bản chỉ cảm thấy một luồng cương kình xô tới, thân hình không tự chủ được lộn nhào hai cái lật ra ngoài, lúc hai chân chạm đất định đứng xuống đột nhiên hai gối nhũn ra lại suýt quỳ xuống, vội dùng sức ngã ngửa ra phía sau, mới tránh được cái nhục quỳ xuống trước mặt địch nhân.

Tiền Lão Bản vừa ngã ra, Phong Tế Trung đã xông tới, hán tử bệnh hoạn kia lại một quyền đẩy ra. Phong Tế Trung không đón đỡ phát quyền của y, chưởng phải giữa đường đổi hướng, đột nhiên chém xuống cổ y. Hán tử bệnh hoạn ủa một tiếng, thấy đối phương võ công cao cường, vô cùng bất ngờ, ngón cái tay phải bấm vào ngón giữa búng tới chưởng tâm của y. Phong Tế Trung lập tức thu chưởng, cước phải đạp lên lưng con lừa kéo xe.

Cao Ngạn Siêu và Phàn Cương chia nhau tấn công hai người bộc dịch. Hai người bộc dịch thúc ngựa lùi lại, kêu lên “Để thiếu gia thu xếp các ngươi”. Hai người Cao Phàn đều nghĩ động thủ với bộc dịch của đối phương thì có thắng cũng bất võ, thấy hai người lui ra, chính hợp ý mình, lập tức quay người song song vọt tới tấn công bên trái hán tử bệnh hoạn. Đột nhiên con lừa hí dài một tiếng đổ vật xuống đất, kéo chiếc xe ngã xuống. Nguyên là Phong Tế Trung đạp lên lưng con lừa, dưới chân đã ngầm vận kình lực, đạp xuống một cái, đã đạp gãy xương sống con lừa.

Hán tử bệnh hoạn kia chân không nhún, người không vươn, trong tiếng ho khúc khắc đã đứng trên mặt đất. Ông già, bà già trong xe mỗi người nhấc một bộc phụ vọt ra. Ba người này hành động tựa hồ không nhanh lắm, nhưng đều rời khỏi xe trước, chiếc xe mới ngã xuống.

Tiền Lão Bản và Từ Thiên Xuyên xông vào ông già, bà già. Bà già xua xua tay trái, chỉ qua hán tử bệnh hoạn cười nói “Các ngươi qua bên kia mà chơi đùa với con ta”, ý tứ trong câu nói là bảo hai người qua ăn đòn của con trai bà ta cho y vui vẻ.

Từ Thiên Xuyên quyền phải đập xuống đỉnh đầu ông già, chỉ là thấy y tuổi tác đã lớn, tuy biết y võ công không kém, vẫn sợ một quyền ấy đánh chết y, bèn quát lớn “Xem quyền!”, trên tay cũng chỉ dùng ba thành công lực. Y sau khi lỡ tay đánh chết Bạch Hàn Tùng, gây ra chuyện rắc rối với Mộc vương phủ, đã rất tự kìm chế mình.

Ông già kia vươn tay chụp tay quyền của y, ông già tuy thân hình thấp nhỏ nhưng bàn tay cực kỳ lớn, chụp được tay quyền của y xong, bèn nói “Qua bên kia mà chơi!”. Từ Thiên Xuyên tuy tuổi tác nhỏ hơn ông già nhiều, nhưng cũng đã là một lão già râu bạc, mà câu ấy của ông già lại như nói với trẻ con. Từ Thiên Xuyên tay phải dùng sức kéo về, quyền trái đẩy ra. Chiêu Thanh long bạch hổ vốn là chiêu thức hỗ trợ cho nhau, quyền trái không có ý đánh trúng đối phương thật, chỉ là bức bách địch nhân phải buông tay, còn nếu đối phương không chịu buông tay, quyền ấy sẽ đập trúng sống mũi.

Ông già vươn tay đẩy ra một cái, buông tay Từ Thiên Xuyên ra. Từ Thiên Xuyên chỉ cảm thấy một luồng lực đạo rất mạnh xô tới, lại đúng lúc quyền trái đang dùng sức đánh ra, lực bên phải kéo về phía sau, lực bên trái đẩy về phía trước, lập tức thân hình xoay mau như con ốc chuyển tới bên cạnh hán tử bệnh hoạn.

Hán tử bệnh hoạn đang đánh nhau với bốn người Phong Tế Trung, Cao Ngạn Siêu, Phàn Cương, Lý Lực Thế, thấy Từ Thiên Xuyên xoay tới, vỗ tay cười nói “Thú thật, thú thật”. Quyền cước của bốn người đang như mưa gió đánh tới mà y vẫn còn có thể thong thả vỗ tay reo cười, kế giơ tay hất một cái. Từ Thiên Xuyên đột nhiên thay đổi phương hướng, vốn đang xoay về bên phải, chợt lại đổi xoay về bên trái, lại xoay mau chuyển về phía ông già. Hán tử bệnh hoạn cười nói “Cha, chơi thế này vui lắm, cha lại xoay con ốc ấy qua đây đi”. Huyền Trinh cố gắng xông vào. Hán tử bệnh hoạn lập tức cứ tiện tay một kéo một đẩy, một kéo một đẩy khiến bọn Huyền Trinh, Cao Ngạn Siêu, Phàn Cương, Lý Lực Thế bốn người đều xoay tròn như con ốc. Chỉ có Phong Tế Trung không bị xô đi, nhưng cũng đã khí huyết nhộn nhạo, vội nhảy lui ra ba bước, song chưởng giữ kín môn hộ.

Năm vị hào kiệt Thiên địa hội xoay tròn không ngừng, định vận kình đứng lại, nhưng nói thế nào cũng không đứng lại được. Người nào thế chuyển hơi chậm lại, hán tử bệnh hoạn lại một kéo một đẩy, thế chuyển lại lập tức tăng nhanh lên. Tình hình này giống đứa nhỏ xoay đồng tiền trên bàn, năm đồng tiền xoay tròn trên bàn, đứng thẳng không đổ xuống, đồng nào xoay chậm lại sắp đổ xuống, đứa nhỏ lại dùng ngón tay khều một cái.

Vi Tiểu Bảo nhìn thấy chỉ trợn mắt há miệng, kinh hãi không thôi. Song Nhi đứng trước mặt y, lo lắng che chở cho y. Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Chúng ta chạy thôi”. Song Nhi nói “Mau chạy tới Trang gia”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng, tới Trang gia rồi thì đại cát đại lợi. Làm nhà cái (*) thì có thể ăn tất, giết cả ba phương”, rồi xoay người chạy đi. Song Nhi kéo Ngô Chi Vinh chạy theo sau.

Hán tử bệnh hoạn xoay con ốc đang đến lúc say sưa. Hai ông bà già trên mặt thoáng nét tươi cười đứng nhìn con trai, bốn người tôi tớ vỗ tay khen hay, đứng ngoài trợ hứng cho thiếu gia.

Hán tử bệnh hoạn thấy Phong Tế Trung mã bộ trầm ổn, chưởng trái cao, chưởng phải thấp ra thế Cổ tùng kiều lập, lập tức nghiêng người xông vào, vung tay hất vào vai y. Phong Tế Trung lui một bước, nghiêng vai tránh qua nhưng không dám ra tay đánh trả. Hán tử bệnh hoạn tức giận nói “Ngươi là người xấu, không chịu xoay à?”, rồi lại vung tay hất vào vai y. Phong Tế Trung lại lui lại, không ngờ sau vai trái đột nhiên bị một luồng kình lực mạnh mẽ xô tới, lập tức thân hình không tự chủ được, trong tiếng cười vang của hán tử bệnh hoạn lập tức xoay tròn, vừa định dùng công phu Thiên cân trụy đứng lại, lại bị hán tử bệnh hoạn hất mạnh vào lưng một cái, lại xoay nhanh hơn.

Ngô Chi Vinh thấy hán tử bệnh hoạn làm khó kẻ đối đầu của mình, đột nhiên xuất hiện sinh cơ, lúc ấy bước một bước vấp một cái đi được vài bước, giả bị trặc chân, ngã lăn ra đất. Song Nhi dùng sức kéo dậy, y cứ không chịu đứng lên. Vi Tiểu Bảo cuống lên, sợ y nói ra chân tướng với địch nhân, tay trái nắm vào hàm y sử kình bóp mạnh, Ngô Chi Vinh liền há miệng ra. Vi Tiểu Bảo rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, rạch vào miệng y một nhát, cắt đứt nửa tấc đầu lưỡi của y, Ngô Chi Vinh đau quá ngất đi luôn.

Song Nhi chỉ cho là Vi Tiểu Bảo đã giết chết tên gian tặc này, kêu lên “Tướng công, chạy mau!”, hai người chạy mau về phía trước.

Hai người chạy được một dặm, nghe tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, có người cưỡi ngựa đuổi theo. Vi Tiểu Bảo chỉ lên gò núi đá mọc ngổn ngang bên trái, hai người rời khỏi đường mòn, chạy vào giữa đống đá lởm chởm.

Hán tử bệnh hoạn và một tên bộc dịch cưỡi ngựa đuổi tới, nhìn thấy ngựa không thể chạy vào giữa đống đá mọc ngổn ngang, tên bộc dịch nhảy xuống ngựa, kêu lên “Hai đứa nhỏ đừng sợ, thiếu gia bọn ta chỉ gọi các ngươi tới chơi với y thôi, quay lại mau đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện xoay như con ốc thì lão tử không làm”, lại càng chạy mau. Tên bộc dịch kia đuổi vào gò đá, Vi Tiểu Bảo và Song Nhi bước chân rất nhanh, tên bộc dịch đuổi không kịp. Hán tử bệnh hoạn kêu lên “Chơi cút bắt à? Thú vị thật, thú vị thật!”, rồi nhảy xuống ngựa, ho hắng không ngớt, từ phía nam đuổi lên.

Vi Tiểu Bảo và Song Nhi xoay người chạy về phía đông bắc, lại chạy về phía tên bộc dịch. Tên bộc dịch nhảy xổ tới định bắt Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo sử dụng công phu Thần hành bách biến Cửu Nạn dạy cho, thân hình nghiêng đi một cái, tên bộc dịch chụp vào khoảng không. Song Nhi lật tay lại đánh vào lưng y một chưởng. Tên bộc dịch thấy nàng nhỏ tuổi, không coi ra gì, không thèm đỡ gạt, vung tay chụp tay phải nàng. Song Nhi tay trái hạ xuống, bộp một tiếng đã chém trúng lưng y. Tên bộc dịch kia bị đau, a lên một tiếng, đúng lúc ấy Song Nhi đã chụp cổ tay phải y, vặn lại một cái, cách một tiếng đã bẻ gãy xương khuỷu tay y.

Hán tử bệnh hoạn ủa một tiếng, nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác, tung người xuống trước mặt Song Nhi, vung tay trái ra, cái mũ trên đầu Song Nhi rơi xuống, mái tóc trên đầu xõa tung. Hán tử bệnh hoạn cười nói “Là một cô nương”, vươn tay chụp vào tóc nàng. Song Nhi la lớn một tiếng, ra chiêu Song vĩ long, hai khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau. Hán tử bệnh hoạn cười nói “Giỏi lắm!”, tay trái quét từ trái qua phải, nắm được hai tay nàng bẻ quặt ra sau lưng, kế đó kéo mái tóc dài của nàng quấn vào cổ tay nàng hai vòng, thắt lại một cái nút, hô hô cười rộ.

Song Nhi cuống quá bật khóc, kêu lên “Tướng công, chạy mau đi, chạy mau đi!”. Hán tử bệnh hoạn vươn ngón tay khẽ xỉa vào lưng nàng một cái phong tỏa huyệt đạo, cười nói “Y chạy không thoát đâu!”, rồi bỏ Song Nhi ở đó đuổi theo Vi Tiểu Bảo, trong khoảnh khắc đã tới gần.

Vi Tiểu Bảo trốn đông lủi tây trong đám loạn thạch, hán tử bệnh hoạn mấy lần định chụp nhưng bị y dùng công phu Thần hành bách biến tránh được. Hán tử bệnh hoạn cười nói “Bản lĩnh chơi cút bắt của ngươi giỏi lắm”. Vi Tiểu Bảo nội lực không đủ, chạy nhanh một lúc đã thở hồng hộc, biết nếu chạy thêm lúc nữa không bị y bắt không xong, liền kêu lên “Ngươi đuổi ta không kịp, bây giờ tới lượt ngươi chạy ta đuổi. Ngươi chạy cho mau, ta đuổi ngươi đây”. Nói xong xoay người lại nhảy xổ vào hán tử bệnh hoạn.

Hán tử bệnh hoạn cười hì hì một tiếng, quả nhiên xoay người bỏ chạy thật, cũng chuyển lui chuyển tới trong đám đá ngổn ngang. Vi Tiểu Bảo đã sớm nhận ra y tuy võ công cao cường nhưng ngây ngây ngốc ngốc, bốn mươi tuổi mà hành sự như trẻ con, nhưng y chạy qua chạy lại trong đám loạn thạch, vừa thấy y ở phía đông, chớp mắt một cái đã thấy y xuất hiện ở phía tây, mau lẹ như quỷ mỵ . Vi Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên hoảng sợ vừa khâm phục, kêu lên “Nhất định ta sẽ bắt được ngươi, ngươi chạy không thoát đâu”. Y giả như đuổi theo nhưng chạy tới cạnh Song Nhi, bế xốc nàng lên cao giọng gọi lớn “Này, cho dù ta bế thêm một người cũng đuổi kịp ngươi”.

Hán tử bệnh hoạn hô hô cười rộ, kêu lên “Tu tu tu, thổi tù và, khắc khắc… ò ò ò, thổi da bò!”.

Vi Tiểu Bảo bế Song Nhi, làm ra vẻ đuổi theo hán tử bệnh hoạn, nhưng càng đuổi càng tụt lại phía sau. Hán tử bệnh hoạn nói “Đồ vô dụng, ngươi vẫn bắt không được ta… khắc khắc…”, rồi sấn về phía y vài bước. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Lần này mà còn không bắt được ngươi à? Ngươi bị ho thì không chạy được đâu”, nói xong làm ra vẻ nhảy xổ vào y.

Bà già kia ở xa xa tức giận nói “Thằng tiểu quỷ! Ngươi dám lớn mật dụ cho con ta ho!”, vù một tiếng, một viên đá xé gió bay tới. Viên đá tuy nhỏ nhưng tiếng rít ghê người, Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ối chao!”, ngồi thụp xuống tránh, nhưng đã chậm mất một bước, viên đá đã trúng vào khuỷu chân, ngã vật xuống đất, cùng Song Nhi nằm thành một đống. Bà già kia nói “Bắt y lại đây!”. Một tên bộc dịch khác tung người vọt tới, nắm lưng Vi Tiểu Bảo và Song Nhi mang tới trước mặt bà già, ném xuống đất.

Hán tử bệnh hoạn cười hì hì, vỗ tay hát “Đồ vô dụng, ăn hành cọng, khắc khắc…, ngã một cái, kêu oai oái!”. Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, chỉ thấy bọn Từ Thiên Xuyên, Phong Tế Trung đều đã bị trói thành một xâu, một người bộc phụ nắm đầu dây, cả Ngô Chi Vinh cũng bị trói ở cuối. Người nào cũng đầu rủ xuống trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không còn hay biết gì nữa.

Bà già nói “Con nhóc này cải dạng nam trang, hừ, Phân cân thác cốt thủ của ngươi là học được ở đâu? Còn thằng nhỏ này, công phu Thần hành bách biến của ngươi là học được của ai thế?”.

Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm “Bà già này nhãn quang lợi hại thật, biết được cả tên công phu của mình”. Nghĩ tới người ta đã nhận ra được, vậy thì rõ ràng công phu Thần hành bách biến của mình đã luyện được tới mức cao cường, lại không kìm được có chút đắc ý, cười nói “Cái gì mà Thần hành bách biến? Ngươi nói ta biết công phu Thần hành bách biến à?”. Bà già nói “Phì! Mấy chiêu chó chạy không ra chó chạy, cua bò không ra cua bò của ngươi cũng gọi là Thần hành bách biến sao?”. Vi Tiểu Bảo ngồi lên, nói “Là ngươi nói là Thần hành bách biến, chứ không phải là ta nói. Ta làm sao biết đây là Thần đào bách biến hay Thần bà bách biến?”.

Hán tử bệnh hoạn vỗ tay cười nói “Ngươi biết Thần đào bách biến, lại biết Thần bà bách biến, hô hô, thú vị thật”, rồi khom người xuống điểm vào lưng Vi Tiểu Bảo một chỉ. Vi Tiểu Bảo chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xuyên thấu vào người, tứ chi tê dại lập tức linh hoạt, đứng lên nói “Bản lĩnh giải huyệt của ngươi thật là cao minh”. Hán tử bệnh hoạn nói “Ngươi bò mau đi, bò một trăm kiểu biến hóa, vừa giống rùa bò, vừa giống cóc bò, như vậy mới gọi là Thần bà bách biến”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta không biết Thần bà bách biến, ngươi biết thì ngươi bò cho ta xem”. Hán tử bệnh hoạn nói “Ta cũng không biết. Cha ta nói bậc đại sư võ học không chỉ học người ta, mà còn phải có thể suy nghĩ sáng tạo ra cái mới, mới xứng đáng là đại sư. Cha, trong võ học có công phu Thần bà bách biến không?”, ông già cau cau mày, lắc lắc đầu.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi là bậc đại sư võ học, thiên hạ đã không có môn võ công ấy, ngươi cứ tự mình sáng tạo ra, lập ra Thần Bà môn…”, chưa dứt lời thì mông đã bị bà già đá một cước, chỉ nghe bà ta quát “Đừng ăn nói bậy bạ!”. Bà già liếc con trai một cái, trên mặt đầy vẻ lo lắng, tựa hồ sợ con mình nghe thiếu niên này xúi giục, lại đi sáng tạo ra công phu mới Thần bà bách biến thật. Bà ta không muốn con trai nghĩ nhiều tới chuyện ấy, lại hỏi Vi Tiểu Bảo “Ngươi tên gì? Sư phụ ngươi là ai?”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Hai con yêu quái già, một con yêu quái nhỏ…, không phải, một con yêu quái vừa này võ công rất cao cường, lão tử đánh không lại. Hảo hán không chịu thiệt trước, chỉ đành đánh lừa họ. Nếu lão tử giả làm bạn bè của Ngô Tam Quế thì chắc họ không dám làm khó mình”. Rồi nhìn Ngô Chi Vinh một cái, linh cơ nhất động, nói “Ta họ Ngô, tên Ngô Chi Vinh, tự Hiển Dương, người Cao Bưu Dương Châu. Bà già độc ác, Bình Tây vương bác ta không bao lâu sẽ đánh tới Bắc Kinh, nếu các ngươi đắc tội với ta, thì Bình Tây vương sẽ không khách khí với các ngươi đâu”.

Bà già và hán tử bệnh hoạn đều vô cùng kinh ngạc, nhìn nhau một cái. Hán tử bệnh hoạn nói “Bịa đặt! Bình Tây vương làm sao có đứa cháu như ngươi?” Vi Tiểu Bảo nói “Tại sao là bịa đặt? Ngươi cứ hỏi chuyện trong nhà Bình Tây vương xem, chỉ cần ta nói sai chuyện gì thì ngươi cứ giết ta là được”. Hán tử bệnh hoạn nói “Được! Bình Tây vương thích nhất là gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nói là đồ vật hay người? Người mà y thích nhất, trước kia là Trần Viên Viên, về sau Trần Viên Viên lớn tuổi, y lại thích một người đẹp là Tứ diện Quan Âm, bây giờ người đẹp mà y thích nhất là Bát diện Quan Âm”.

Hán tử bệnh hoạn nói “Người đẹp thì có gì hay mà thích? Ta hỏi y thích nhất vật gì”. Vi Tiểu Bảo nói “Bình Tây vương có ba vật quý mà y thích nhất. Thứ nhất là một tấm da hổ trắng, thứ hai là một viên bảo thạch đỏ to như quả trứng gà, thứ ba là một tấm bình phong đá Đại Lý có hoa văn hình con cọp”. Hán tử bệnh hoạn cười nói “Hô hô, đúng là ngươi biết thật, ngươi nhìn đây!”. Rồi cởi cúc áo, tay trái kéo vạt áo trường sam bên ngoài lên, để lộ ra tấm áo da bên trong, tấm áo ấy lông trắng vằn đen, chính là da cọp trắng chế thành.

Vi Tiểu Bảo rất ngạc nhiên, nói “Ủa, ủa! Đây là bộ da cọp trắng mà Bình Tây vương thích nhất, sao… Sao… ngươi ăn trộm được?”. Hán tử bệnh hoạn đắc ý nghênh ngang nói “Cái gì mà ăn trộm được? Là Bình Tây vương tặng cho ta”.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Chuyện này thì ta không tin. Ta nghe anh rể ta là Hạ Quốc Tướng nói…”. Hán tử bệnh hoạn nói “Hạ Quốc Tướng là anh rể ngươi à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng, là anh rể họ. Chị họ ta là Ngô Chi… Ngô Chi Phương lấy y. Anh rể ta giỏi đánh trận, là một trong mười đại Tổng binh dưới trướng Bình Tây vương”. Hán tử bệnh hoạn gật đầu nói “Chuyện đó thì đúng. Bình Tây vương mời cha mẹ và ta uống rượu, cha mẹ ta không đi, chỉ một mình ta đi. Bình Tây vương đích thân ngồi tiếp, mười đại Tổng binh thủ hạ của y đều tới. Anh rể ngươi ngồi ghế đầu”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng rồi. Còn có Mã Bảo Mã đại ca, Vương Bình Phiên Vương đại ca, Trương Quốc Trụ Trương đại ca, đó đều là các chiến tướng hàng đầu, rất oai phong, rất sát khí!”. Hán tử bệnh hoạn nói “Anh rể ngươi nói tấm da cọp trắng của ta thế nào?”.

Vi Tiểu Bảo dốc ý lấy lòng y, thuận miệng bịa đặt “Anh rể ta nói năm xưa lúc Trần Viên Viên rất được sủng ái, bị nhiễm phong hàn, có ho chút ít, nghe người ta nói chỉ cần đắp tấm da cọp trắng này ba hôm sẽ khỏi lập tức. Bà ta hỏi xin Ngô… hỏi xin Bình Tây vương tấm da này, Bình Tây vương nói: Cô muốn đắp vài hôm thì được, nhưng ban cho cô thì không được. Đây là bảo bối may mắn nhất thiên hạ, tám trăm năm chỉ sinh ra một con cọp trắng, mà cho dù sinh ra cũng không săn được, không lột da được. Tấm da cọp trắng này đặt trong phòng, tà ma ác quỷ nhìn thấy là lập tức bỏ chạy thật xa. Trong người có bệnh cũng không cần uống thuốc, chỉ cần lấy tấm da cọp trắng này làm chăn đắp, đắp vài hôm là khỏi bệnh. Người ta chơi bài cẩu, cửa trên là Thanh long, cửa dưới là Bạch hồ, da Thanh long, da Bạch hổ đều là vật báu vô giá”.

Bà già nghe y nói rất sống động, con trai mình có bệnh, đó là chuyện duy nhất mà bà ta lo lắng, nghe nói đắp tấm da cọp trắng có thể chữa bệnh ho, tuy không tin lắm, nhưng rất mong đúng là như thế, liền nói “Con, Bình Tây vương tặng con vật báu này thì con rất có thể diện đấy. Con may làm áo mặc rất là thông minh, nhưng nếu tấm da cọp trắng này có thể chữa bệnh…”. Hán tử bệnh hoạn cau mày nói “Con không có bệnh, mẹ cứ nói gì thế?”. Bà già cười nói “Phải, phải, con như sinh long hoạt hổ, bấy nhiêu giang hồ hảo hán cũng bị con xoay con ốc, múa lưu tinh, chơi đùa rất vui”. Hán tử bệnh hoạn hô hô cười rộ, trong tiếng cười kèm tiếng ho khúc khắc. Bà già nói “Buổi tối lúc con đi ngủ, chúng ta cứ nhớ đắp tấm áo da lên trên chăn”. Hán tử bệnh hoạn quay đi không đếm xỉa gì tới.

Ông già chỉ bọn Phong Tế Trung hỏi “Những người này đều là thủ hạ của Bình Tây vương à?”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mình giả mạo cháu của lão Hán gian cũng không hề gì. Nhưng muốn bọn Từ tam ca nhận là thủ hạ của Ngô Tam Quế, thì đó là chuyện họ ngàn vạn lần không muốn. Họ tính nết cứng cỏi, đừng để họ lộ ra trong lời lẽ”, liền nói “Họ đều là thủ hạ của ta. Bọn ta nghe nói Bình Tây vương khởi nghĩa, nhưng phò mã và công chúa đang ở kinh thành, không trốn ra được. Ngô Ứng Hùng ca ca rất tốt với ta, giao tình thân thiết, ta dắt các bằng hữu này lên kinh để cứu phò mã. Chuyện này tuy nguy hiểm, nhưng mọi người nghĩa khí là trọng, cái này gọi là lội qua nước sôi đạp lên lửa bỏng cũng không từ chối, biết rõ là rừng đao núi kiếm cũng phải băng qua”, mấy câu này nói ra vô cùng khảng khái hiên ngang.

Ông già gật gật đầu, bước qua đưa hai tay bứt mấy cái, lập tức bứt đứt dây trói cho bọn Phong Tế Trung, kế khẽ vỗ vào lưng mỗi người hai cái, xô đẩy vài lần, giải khai huyệt đạo cho mọi người. Một bộc phụ cởi cái nút tóc trói tay cho Song Nhi. Ông già hỏi Vi Tiểu Bảo “Nếu chỉ bằng vào lời lẽ của một mình ngươi thì không thể tin hết. Chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi nói là cháu của Bình Tây vương, thì có chứng cứ gì không?”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Lão gia, chuyện đó thì khó đấy. Cha mẹ thì ta lại không có mang theo bên người. Thế này đi, chúng ta tới Bắc Kinh gặp phò mã, nếu y đã bị hoàng đế bắt rồi thì chúng ta tới gặp công chúa Kiến Ninh, nhất định công chúa sẽ nói với ngươi ta là Ngô Chi Vinh hàng thật giá đúng, già trẻ không lừa”. Nghĩ thầm tới Bắc Kinh rồi, lẽ nào còn sợ các ngươi làm bậy, mà cho dù có phải dắt họ tới gặp công chúa Kiến Ninh thật, thì mình có giả mạo là Ngọc Hoàng đại đế trên trời công chúa cũng sẽ nhất định gật đầu nói phải.

Ông già và bà già nhìn nhau một cái, trầm ngâm chưa quyết. Vi Tiểu Bảo chợt nghĩ ra, cười nói “A, có rồi, trong người ta có một lá thư của Bình Tây vương, lá thư này mà để cho người ngoài nhìn thấy thì ta không khỏi bị cả nhà chết chém, tịch biên gia sản. Nhưng các ngươi đã là bằng hữu của Bình Tây vương, thì có xem qua cũng không sao”. Nói xong đưa tay vào bọc lấy ra lá thư giả do Tra Y Hoàng viết đưa cho ông già.

Ông già đón lấy lá thư, dưới ánh chiều mở ra xem. Vi Tiểu Bảo còn sợ y không hiểu, liền giải thích “Chuyện chém rắn trắng, ca bài Đại phong gì đó là nói Chu Nguyên Chương…”. Y không giải thích còn tốt, chứ vừa giải thích là sai, đem chuyện Lưu Bang nói thành chuyện Chu Nguyên Chương. May mà ông già và bà già đang chăm chú đọc thư, không để ý y nói gì. Bà già đọc thư xong, nói “Thế thì không sai rồi. Bình Tây vương muốn làm Hán Cao tổ, Minh Thái tổ, mời y tới làm Trương Tử Phòng, Lưu Bá Ôn. Nhị ca, Bình Tây vương nói khởi nghĩa là để khôi phục nhà Minh, nhưng xem khẩu khí trong lá thư này, hừ, thì chí của y không nhỏ đâu”, rồi nhìn qua Vi Tiểu Bảo một cái, nói “Y còn nhỏ tuổi như thế…”, trong lòng tự nhiên là nói “Thằng nhỏ nhà ngươi mà cũng làm được Trương Tử Phòng, Lưu Bá Ôn à?”.

Ông già xếp lá thư lại đưa trả Vi Tiểu Bảo, nói “Quả nhiên là lệnh điệt của Bình Tây vương, bọn ta mới rồi đắc tội nhiều lắm”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Nói thế làm gì, nói thế làm gì. Không biết thì không bắt tội”. Lúc ấy bọn Từ Thiên Xuyên đều đã tỉnh lại, nghe Vi Tiểu Bảo tự xưng là cháu của Ngô Tam Quế, đối phương lại tin tưởng không hề nghi ngờ, ai cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng vốn biết vị tiểu Hương chủ này quỷ kế đa đoan, lúc ấy đều im lặng không lên tiếng. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Lão tử từng giả mạo là con Ngô Tam Quế trước mặt gã Mông Cổ râu xồm Hãn Thiếp Ma, đã làm con rồi thì làm cháu thêm một lần cũng có hề gì? Lần sau cứ giả mạo là cha Ngô Tam Quế là được, chỉ cần gỡ được vốn là không bị thiệt”.

Lúc ấy trời đã rất tối, mọi người đứng giữa đồng trống, từng trận từng trận gió lạnh thổi tới, hán tử bệnh hoạn không ngừng ho sặc sụa.

Vi Tiểu Bảo nói “Xin hỏi quý tính của lão gia và lão thái thái”. Bà già nói “Bọn ta họ Quy”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Họ gì tốt không lấy, lại đi lấy họ Quy (*), thật là chuyện buồn cười”. Bà già nhìn con trai, nói “Trời tối rồi, cứ tìm chỗ nào nghỉ đêm, chuyện khác từ từ bàn sau”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng. Mới rồi ta ở trên gò, thấy bên kia có khói bốc lên, có không ít nhà cửa, chúng ta tới đó ngủ nhờ thôi”, nói xong chỉ về phía nhà Trang gia một cái. Thật ra chỗ ấy cách Trang gia mười mấy dặm, gò núi che khuất, làm sao nhìn thấy khói bếp?

Người bộc dịch dắt hai con ngựa tới cho hán tử bệnh hoạn, ông già, bà già cưỡi lên. Bà già và hán tử bệnh hoạn cưỡi chung một con, bà ta ngồi sau lưng con trai, đưa tay ôm chặt y. Bọn Vi Tiểu Bảo vốn đều có ngựa, nhất tề lên ngựa, bốn người bộc dịch của ông già thì đi bộ.

Đi được một lúc, Vi Tiểu Bảo nhìn Song Nhi nói lớn “Ngươi cưỡi ngựa đi trước, xem phía trước là thị trấn hay thôn trang, tìm thuê một gian nhà lớn, nấu nước nóng mau đi. Quy thiếu gia cần uống sâm thang ấm. Mọi người rửa tay chân xong, sẽ ăn uống sau. Cứ thưởng cho họ nhiều một chút”. Y nói một câu, Song Nhi vâng dạ một câu. Y rút trong bọc ra một nén bạc lớn, kèm với gói mông hãn dược đưa qua. Song Nhi đón lấy, thúc ngựa phi mau. Bà già trên mặt có vẻ vui mừng, Vi Tiểu Bảo dặn nấu nước nóng, rõ ràng rất hợp ý bà ta.

Lại đi được vài dặm, Song Nhi phóng ngựa trở lại, nói “Tướng công, phía trước không phải thị trấn, cũng không phải thôn trang mà là một gian nhà lớn. Người trong nhà ra nói đàn ông nhà họ đi vắng hết, không thể tiếp đãi khách nhân. Tôi đưa bạc ra, họ cũng không lấy”. Vi Tiểu Bảo mắng “Con a đầu ngu ngốc, kể gì họ chịu tiếp đãi hay không, chúng ta cứ tới đó là được”. Song Nhi ứng tiếng “Dạ”.

Bà già cũng nói “Chúng ta chỉ ngủ nhờ một đêm, nhà họ không có đàn ông, chẳng lẽ còn đánh cướp, mưu hại nhà họ sao?”.

***

Đoàn người tới Trang gia. Một người bộc dịch bước lên gõ cửa, hồi lâu mới có một người bộc phụ ra mở, tai lại nghễnh ngãng nghe không rõ, nói tới nói lui chỉ là trong nhà không có đàn ông.

Hán tử bệnh hoạn cười nói “Trong nhà ngươi không có đàn ông, thì đây không phải có rất nhiều đàn ông tới sao?”. Y nghiêng người một cái lách vào trong, đẩy người bộc phụ già qua một bên. Mọi người vào theo, ngồi xuống trong đại sảnh. Bà già nói “Trương má, Tôn má, các ngươi đi đun nước nấu cơm, chủ nhà không thích khách nhân, nhất thiết các ngươi cứ tự tay mình làm là được”. Hai người bộc phụ vâng dạ, đi xuống nhà bếp.

Từ Thiên Xuyên đã tới ngôi nhà lớn của Trang gia, về sau nghe Vi Tiểu Bảo nói lại mọi chuyện, hiện lại thấy y hoa ngôn xảo ngữ đánh lừa cho ba đại cao thủ võ công cao thâm khôn lường này đâm đầu vào lưới, trong lòng mừng thầm, lúc ấy cùng mọi người ngồi dưới thềm, cách xa hán tử bệnh hoạn và Vi Tiểu Bảo để khỏi để lộ chỗ sơ hở.

Ông già chỉ Ngô Chi Vinh hỏi “Người miệng đầy máu kia là ai thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thằng đầy tớ này là quan của triều đình, bọn ta gặp trên đường, sợ y về tố cáo với quan phủ, vì thế… vì thế bèn cắt lưỡi y”. Ông già kia ngồi ở xa, nhưng vẫn nhìn thấy, trong lòng nãy giờ vẫn nghi ngờ, lúc ấy nghe Vi Tiểu Bảo nói, vẫn nửa tin nửa ngờ, bước tới trước mặt Ngô Chi Vinh, hỏi “Ngươi là quan của triều đình, phải không?”.

Ngô Chi Vinh đã sớm đau chết đi sống lại, lúc ấy gật gật đầu. Ông già lại hỏi “Ngươi biết người ta định làm phản, định đi tố cáo phải không?”. Ngô Chi Vinh nghĩ thầm muốn chối cũng không được, chỉ mong ông già có thể cứu mạng cho mình, lúc ấy gật đầu lia lịa. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi biết ở phương nam có một vị võ tướng tay cầm binh quyền định tạo phản, vị võ tướng ấy họ Ngô, nếu tạo phản thì rất nguy hiểm”. Ông già hỏi Ngô Chi Vinh “Có đúng thế không?”. Ngô Chi Vinh lại gật gật đầu.

Ông già không nghi ngờ gì nữa, lại tin Vi Tiểu Bảo thêm vài phần. Y ngồi xuống ghế, hỏi Vi Tiểu Bảo “Võ công của Ngô huynh đệ là vị sư phụ nào dạy thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta có tới mấy vị sư phụ, một, hai, ba, tất cả ba vị. Có điều ta… ta vừa ngốc vừa lười, võ công gì cũng không học được”, ông già nghĩ thầm “Võ công của ngươi không ra sao, chẳng lẽ ta không biết à?”, nhưng đối với khinh công Thần hành bách biến của y thì trong lòng vẫn áy náy, tuy Vi Tiểu Bảo chỉ sử dụng được phần vỏ ngoài, nhưng thân pháp bộ pháp quả đúng là khinh công thượng thừa Thần hành bách biến không còn nghi ngờ gì nữa, lại hỏi “Ngươi học khinh công của ai?”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Y nhất định muốn biết khinh công của mình là ai dạy cho, nhất định có thù oán với vị sư phụ sư thái của mình, vậy thì không nói được. Y là đồng đảng của Ngô Tam Quế, thì quá nửa là có giao tình với Lạt ma Tây Tạng”, liền nói “Có một vị đại Lạt ma Tây Tạng tên là Tang Kết, gặp ta trong cung Ngũ Hoa của Bình Tây vương ở Côn Minh, nói ta võ công quá kém, đánh nhau với người ta thì đánh không lại, chẳng bằng học cách chạy trốn thôi, bèn dạy ta mấy hôm. Ta luyện rất vất vả, tự cho là cao cường rồi, nào ngờ vừa gặp lão công công, lão thái bà, lại thêm vị thiếu gia thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn này thì hoàn toàn vô dụng”.

Bà già nghe y khen con trai mình tám chữ “Thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn” còn vui vẻ hơn nghe thấy bất cứ lời tâng bốc nào, bất giác mặt mày rạng rỡ, nhìn con mấy cái, vui tới tận đáy lòng, nói “Nhị ca, mấy hôm nay tinh thần của con rất sung mãn”. Ông già khẽ gật đầu, nhưng nhìn tới con trai đang ngủ gật trên ghế, tinh thần vô cùng bạc nhược, trong lòng bất giác nhột nhạt, nói với Vi Tiểu Bảo “Té ra là thế, vậy thì phải rồi”.

Bà già hỏi “Sao Tang Kết lại biết khinh công Thần hành bách biến?”, ông già nói “Trong Thiết Kiếm môn có Ngọc Chân tử, cư trú ở Tây Tạng rất lâu”. Bà già nói “A, phải rồi, y là sư đệ của Mộc Tang đạo nhân. Có quá nửa là năm xưa y ở Tây Tạng đã truyền lại cho người khác”, rồi quay lại hỏi Song Nhi “Tiểu cô nương, còn võ công của ngươi là học được của ai?”. Cả hai vợ chồng già đều nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ lai lịch sư thừa của nàng là chuyện rất quan trọng.

Song Nhi bị hai người nhìn tới mức luống cuống, nói “Ta… ta…”. Nàng không biết bịa đặt, không biết nên trả lời thế nào là tốt. Vi Tiểu Bảo nói “Thị là a hoàn của ta, vị Lạt ma Tang Kết kia cũng có dạy qua võ công cho thị”.

Ông già, bà già cùng đồng thời lắc đầu, đồng thanh nói “Quyết không phải thế”, vẻ mặt mười phần trịnh trọng.

Lúc ấy hán tử bệnh hoạn đột nhiên cất tiếng ho sặc sụa, càng ho càng dữ. Bà già vội bước qua đấm nhẹ lên lưng y, ông già cũng quay qua nhìn con trai. Hai người bộc phụ dùng mâm gỗ bưng sâm thang nước nóng trong bếp ra, đứng trước mặt hán tử bệnh hoạn, chờ y ngớt ho, hầu y uống sâm thang xong mới mang trà cho mọi người, cả bọn Từ Thiên Xuyên cũng có một chén.

Ông già uống trà xong, lại định hỏi Song Nhi, nhưng thấy nàng đã đi vào hậu đường, ông già đột nhiên đứng lên hỏi Tôn má “Nước nóng pha trà ở đâu ra vậy?”. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, tim đập thình thịch, nghĩ thầm “Hỏng bét, hỏng bét! Lão già chết giẫm này biết rồi”. Tôn má nói “Là tôi và Trương má cùng đun”, ông già lại hỏi “Dùng nước gì?”. Tôn má nói “Là nước trong chum dưới bếp”. Trương má nói theo “Chúng tôi đã xem kỹ rồi, rất sạch sẽ…”. Câu nói chưa dứt thì huỵch huỵch hai tiếng, hai tên bộc dịch đã ngã vật xuống đất, ngất đi luôn.

Bà già nhảy bật lên, loạng choạng một cái, đưa tay ôm đầu, kêu lên “Trong trà có độc”.

Bọn Từ Thiên Xuyên chưa uống trà, nhưng đều đưa mắt nhìn nhau một cái, nhất tề ngã lăn ra, giả như ngất đi, loảng xoảng loảng xoảng, chén trà rơi hết xuống đất.

Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ái chà!”, cũng ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền.

Chỉ nghe Trương má Tôn má đồng thanh kêu lên “Nước là do chúng tôi đun, trong bếp cũng không có ai khác”. Bà già nói “Nước trong ang có thuốc. Con trai, con thấy thế nào?”. Hán tử bệnh hoạn nói “Còn khỏe, còn…”, chợt ngoẹo đầu qua một bên, cũng ngất đi luôn. Tôn má nói “Trong sâm thang không có nước. Sâm thang là chúng ta mang theo”, ông già nói “Chưng cách thủy thì hơi nước cũng xông vào”. Bà già nói “Đúng! Con ta thân thể hư nhược, như thế… như thế…”, vội đưa tay sờ lên đầu hán tử bệnh hoạn, bàn tay không ngừng run lên.

Ông già cố vận khí ngăn chặn dược lực trong bụng không cho phát tán, nói “Mau lấy hai chậu nước lạnh lên đây”.

Trương má, Tôn má không uống trà, thấy biến cố đột ngột xảy ra, hoảng sợ cuống lên, vội chạy mau vào trong.

Bà già nói “Gian nhà này có điều cổ quái”. Bà ta không mang binh khí trong người, bèn cúi xuống rút yêu đao của một tên bộc dịch, vừa cúi xuống, chỉ thấy trời đất quay cuồng, không đứng vững được nữa, ngã lăn xuống đất, ngón tay đã chạm vào chuôi đao nhưng đã không còn sức nắm lấy. Ông già tay phải nắm chặt lưng ghế, nhắm mắt thở dốc, thân hình hơi lảo đảo.

Vi Tiểu Bảo nằm dưới đất, hé mắt nhìn trộm, thấy Song Nhi dẫn một đám phụ nữ đi ra. Ông già đột nhiên vung chưởng đánh tới, hất tung một nữ tử áo trắng ra hơn một trượng, đập mạnh vào một cái ghế. Bọn Từ Thiên Xuyên lớn tiếng quát tháo, nhảy bật dậy sấn tới trước mặt ông già, nhưng thấy y đã ngất đi. Phong Tế Trung vươn chỉ điểm vào huyệt đạo của y, lại điểm vào huyệt đạo của bà già và hán tử bệnh hoạn.

Vi Tiểu Bảo nhảy bật dậy, hô hô cười rộ, kêu lên “Trang tam thiếu nãi, chào người”, rồi khom lưng làm lễ với một người đàn bà áo trắng.

***

Người đàn bà áo trắng ấy chính là tam thiếu nãi của Trang gia, vội vàng đáp lễ, nói “Vi thiếu gia, ngươi bắt được kẻ đại thù của bọn ta đem tới đây, thật không biết làm sao báo đáp. Ông trời có mắt, cho bọn ta trả được mối đại cừu. Vi thiếu gia, mời ngươi qua đây gặp sư phụ của bọn ta”, rồi dẫn y tới trước mặt một người đàn bà áo vàng.

Người đàn bà ấy đặt tay lên lưng cô gái bị ông già đánh trúng. Người bị thương ọe một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, kế đó lại thổ ra một ngụm nữa. Người đàn bà áo vàng mỉm cười nói “Không sao đâu”, giọng nói trong trẻo rất dễ nghe.

Vi Tiểu Bảo thấy người đàn bà này không còn trẻ, nhưng giọng nói lại như thiếu nữ. Bà ta trên đầu mang một cái vòng vàng, đi chân không, lưng thắt một cái thắt lưng thêu hoa, trang phục rất kỳ lạ, tóc trên đầu đã lốm đốm bạc nhưng khuôn mặt lại vừa trắng vừa mịn, chỉ là đuôi mắt có không ít nếp nhăn, rốt lại là bao nhiêu tuổi quả thật không sao nói được, nhìn đầu tóc thì đã sáu mươi, dung mạo thì khoảng trên dưới ba mươi. Y nghĩ người này là sư phụ của tam thiếu nãi, lập tức bước lên quỳ xuống dập đầu, nói “Bà bà tỷ tỷ, Vi Tiểu Bảo xin dập đầu”.

Người đàn bà kia cười nói “Thằng nhỏ ngươi gọi ta là gì?”. Vi Tiểu Bảo đứng lên, nói “Người là sư phụ của tam thiếu nãi, ta phải gọi là bà bà, có điều nhìn tướng mạo của người thì nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ đáng là chị ta, nên ta gọi người là bà bà tỷ tỷ”. Người đàn bà kia cười khanh khách, nói “Nhiều lắm là chị ngươi à? Chẳng lẽ còn làm em gái ngươi sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nếu ta nghe giọng người cách một bức vách, thì sẽ gọi người là bà bà muội muội”. Người đàn bà kia cười rung cả người, cười nói “Thằng nhỏ nhà ngươi lém lỉnh thú vị lắm, mồm mép trơn tuột, thật biết lấy lòng người ta, chẳng trách ngay cả bậc đại anh hùng như sư bá của ta cũng mắc lừa ngươi”.

Câu ấy vừa nói ra, mọi người ai cũng kinh ngạc.

Vi Tiểu Bảo chỉ ông già nói “Vị… vị lão công công này là sư bá của bà bà tỷ tỷ người à?”. Người đàn bà cười nói “Tại sao không phải? Ta và lão nhân gia người đã bốn mươi năm không gặp nhau, lúc đầu còn chưa nhận ra, nhưng đến khi thấy lão nhân gia người xuất thủ, một chưởng Tuyết hoành Tần lĩnh oai mãnh như thế thì ở Trung nguyên không có người thứ hai sử dụng được, mới biết là y”. Vi Tiểu Bảo rầu rĩ nói “Nếu đã là người mình thì làm thế nào?”. Người đàn bà lắc đầu cười nói “Ta cũng không biết làm thế nào. Sư phụ ta mà biết chuyện này, không chửi ta tối mặt không xong”. Nhìn thấy mấy người bộc dịch cầm dây thừng đứng chờ bên cạnh, liền cười nói “Nếu ngươi sai trói người, thì đó là tự ngươi ra lệnh, không dính líu gì tới ta. Sư bá thì ta không dám trói, có điều nếu không trói, lão nhân gia người tỉnh dậy rồi, thì ta đánh không lại y. Tiểu đệ đệ, ngươi đánh lại y không?”.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, cười nói “Ta càng đánh không lại”, biết ý bà ta là chỉ muốn không bị dính líu vào chứ không hề có ý che chở cho sư bá, vội nói với bọn Từ Thiên Xuyên “Mấy người này là cùng bọn với Ngô Tam Quế, không phải người tốt. Thiên địa hội chúng ta trói họ, không dính líu gì tới bà bà tỷ tỷ đây cả”. Bọn Từ Thiên Xuyên vừa bị hán tử bệnh hoạn đùa giỡn, quả thật là mối nhục lớn bình sinh chưa từng gặp, đã sớm căm hận nghiến răng ken két, lập tức đón lấy dây thừng, trói ông già, bà già, hán tử bệnh hoạn và hai tên bộc dịch lại thật chặt.

Người đàn bà áo vàng nói “Quy sư bá của ta tại sao lại là đồng đảng với Ngô Tam Quế? Các ngươi định làm gì?”. Lúc ấy Vi Tiểu Bảo bèn kể lại tình hình gặp ông già này trong quán cơm thế nào, bọn Từ Thiên Xuyên bị hán tử bệnh hoạn hý lộng thì tự nhiên bỏ qua không nói tới, chỉ nói con quỷ ho lao kia võ công cao cường, mọi người không phải là đối thủ của y. Người đàn bà nói “Tính mệnh của tiểu sư đệ nhà họ Quy là do sư phụ ta cứu. Lúc nhỏ y mắc bệnh nặng, đến bây giờ trong người cũng không khỏe. Y là mạng sống của vợ chồng Quy sư bá đấy”. Rồi nhìn ông già một cái, nói “Quy sư bá là người rất ngay thẳng, tại sao lại là đồng đảng với thằng đại Hán gian Ngô Tam Quế? Nếu đúng thế thì sư phụ ta cũng không chửi người được, hì hì!”. Nghe lời lẽ của bà ta thì tựa hồ rất sợ sư phụ.

Vi Tiểu Bảo nói “Ai giúp đỡ Ngô Tam Quế thì kẻ ấy đáng chết. Sư phụ người biết được chuyện này, còn sẽ khen ngợi người nữa kia”.

Người đàn bà áo vàng cười nói “Thật à?”, nhìn qua ông già, bà già, trầm ngâm một lúc rồi bước qua đưa tay lên mũi hán tử bệnh hoạn, nói “Tam thiếu nãi, lúc nào sư bá ta tỉnh lại, nhất định sẽ nổi giận. Chúng ta không thể giết y. Thôi thế này, để họ ở lại đây, tất cả chúng ta cứ chạy đi là tốt, cho họ vĩnh viễn không biết được ai trói họ, ngươi nói có phải không?”.

Tam thiếu nãi nói “Sư phụ đã dạy, thì cứ thế mà làm là được”, nhưng nghĩ tới đã cư trú nơi này nhiều năm, đột nhiên lập tức phải đi, trong lòng bịn rịn, lại cảm thấy di chuyển đồ dùng không dễ, trên mặt không kìm được có vẻ khó khăn.

Một bà già áo trắng nói “Kẻ thù đã bắt được, chúng ta hãy tế các vị tướng công, rồi thiêu hóa linh vị đi”. Tam thiếu nãi nói “Bà bà nói rất đúng”.

Lúc ấy mọi người tới linh đường kéo Ngô Chi Vinh vào, bắt y quỳ xuống.

Tam thiếu nãi bưng một bộ sách trên bàn thờ xuống, mở ra trước mặt Ngô Chi Vinh, nói “Ngô đại nhân, đây là bộ sách gì, ngươi nhận ra được không?”. Ngô Chi Vinh đã giở bộ sách này mòn hết móng tay, vừa nhìn thấy khổ sách đã biết ngay đây là bộ Minh sử giúp mình thăng quan phát tài, lại nhìn tới gáy sách, quả nhiên là bộ Minh sử tập lược, liền gật gật đầu.

Tam thiếu nãi lại nói “Ngươi nhìn cho kỹ đi, những người có linh vị ở đây, năm xưa ngươi đều quen biết cả đấy”. Ngô Chi Vinh đưa mắt nhìn lên tên họ trên bài vị, chỉ thấy trên từng tấm từng tấm bài vị viết tên Trang Doãn Thành, Trang Đình Long, Lý Lệnh Chiết, Trình Duy Phiên, Lý Hoán, Vương Triệu Trinh, Mao Nguyên Tích… Hơn một trăm người có tên trên đó, người nào cũng vì mình cáo giác mà bị triều đình xử tử trong vụ án Minh sử. Ngô Chi Vinh chỉ nhìn tám chín cái tên đã hồn phi phách tán. Y đầu lưỡi đã bị cắt, máu chảy không ngớt, vốn trong ba phần đã chết hai phần, lúc ấy toàn thân nhũn ra, ngồi phệch xuống đất, run lên cầm cập.

Tam thiếu nãi nói “Ngươi vì tham công danh phú quý mà hại chết bấy nhiêu người. Các vị tướng công có người chịu đủ cực hình hành hạ trong ngục mà chết, có người bị lăng trì, chịu nỗi khổ ngàn đao cắt thịt. Nếu bọn ta không may mắn được sư phụ cứu cho, cũng đã sớm bị ngươi hại chết rồi. Hôm nay nếu một đao chém chết ngươi, thì không khỏi quá tiện nghi cho ngươi. Chỉ có điều bọn ta làm việc thì không tàn nhẫn như các ngươi, ngươi muốn chết cho thống khoái, thì tự mình cứ làm thôi”, nói xong giải khai huyệt đạo trên người y, keng một tiếng, ném một thanh đao xuống đất.

Ngô Chi Vinh toàn thân run lên, nhặt thanh đao, nhưng muốn y tự sát, thì làm sao có dũng khí như thế được? Đột nhiên y xoay người định xông ra ngoài linh đường bỏ chạy, nhưng chỉ nhảy được một bước đã thấy mấy mươi người đàn bà áo trắng đứng trước mặt. Y trong cổ họng kêu hà hà mấy tiếng, ngã lăn ra đất, quằn quại mấy cái rồi không động đậy gì nữa.

Tam thiếu nãi lật người y lại, thấy y đã tắt thở, mặt đầy máu tươi, hai mắt trợn trừng trông rất đáng sợ, bèn nói “Ác hữu ác báo, rốt lại thằng gian tặc này cũng đã chết”. Rồi quỳ xuống trước linh sàng, nói “Các vị tướng công, mối đại thù của các người đã trả được rồi, linh hồn trên trời cũng đã được yên ổn”. Đám phụ nữ nhất tề phủ phục xuống khóc lớn.

Vi Tiểu Bảo và quần hùng Thiên địa hội đều tới làm lễ trước linh sàng. Người đàn bà áo vàng kia đứng qua một bên, chân mày hơi nhướng lên, im lặng bất động.

Đám phụ nữ khóc một lúc, lại cùng hướng về Vi Tiểu Bảo dập đầu, cảm tạ y đã bắt kẻ thù đưa tới. Vi Tiểu Bảo vội dập đầu đáp lễ, nói “Một chút chuyện nhỏ cần gì khách khí. Nếu các ngươi còn có kẻ thù nào khác, cứ nói cho ta nghe, ta đi bắt cho các ngươi là được”. Tam thiếu nãi nói “Gian tướng Ngao Bái là Vi thiếu gia chính tay giết chết, Ngô Chi Vinh cũng do Vi thiếu gia bắt tới đây xử tử. Mối đại thù của bọn ta đã trả đủ rồi, không còn kẻ thù nào nữa”. Lúc ấy đám phụ nữ đem linh vị xuống, thiêu hóa tất cả.

***

Người đàn bà áo vàng thấy họ lễ nghi phiên phức, bận rộn không ngớt, liền đứng dậy bước qua nhìn mấy người bị trói. Vi Tiểu Bảo và quần hùng Thiên địa hội đi theo. Chỉ thấy ông già, bà già và hán tử bệnh hoạn vẫn chưa tỉnh lại.

Người đàn bà áo vàng mỉm cười nói “Thằng nhóc, ngươi định hạ độc hại người, phải học cho kỹ đấy”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng, vãn bối hạ thuốc mê đánh ngã người ta, quả thật vì không còn cách nào. Võ công của họ quá cao cường, nếu ta không dùng quỷ kế thì không bị họ bẻ gãy cổ không xong. Những thủ đoạn hạ lưu này, anh hùng hảo hán trên giang hồ rất coi thường, ta biết là sai rồi, lần sau không dám thế nữa”. Người đàn bà áo vàng cười khẽ một tiếng, nói “Tại sao không làm nữa? Giết người là giết người, dùng đao cũng là giết người, dùng quyền cũng là giết người, hạ độc dùng thuốc không phải là cũng giết người sao? Anh hùng hảo hán trên giang hồ coi thường à? Hừ, ai cần họ coi thường chứ? Loại như Ngô Chi Vinh tố cáo với triều đình, giết cả trăm cả ngàn người, y không dùng thuốc độc, nhưng chẳng lẽ lại coi trọng y à?”.

Mấy câu này đều khiến Vi Tiểu Bảo trong lòng vui vẻ, không kìm được mặt mày rạng rỡ, nói “Bà bà tỷ tỷ, mấy câu nói của người rất đúng. Lúc ta còn nhỏ giúp người ta đánh nhau, dùng vôi bột ném vào mắt địch nhân, ta giúp y đánh thắng, cứu mạng cho y, nhưng người ấy lại nói ta sử dụng thủ đoạn hạ lưu, hung dữ tát ta mấy cái. Đáng tiếc lúc ấy không có bà bà tỷ tỷ ở đó, nếu không thì đã giáo huấn cho y một phen rồi”.

Người đàn bà áo vàng nói “Có điều ngươi hạ độc Quy sư bá của ta, thì ta cũng hung dữ tát ngươi mấy cái”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Lúc đó ta không biết y là sư bá của người”. Người đàn bà nói “Nếu biết y là sư bá của ta, y lại muốn bẻ gãy cổ ngươi, ngươi có thuốc độc trong tay, thì có hạ độc vào y không?”. Vi Tiểu Bảo cười hì hì, nói “Lúc tính mạng khẩn cấp, cũng chỉ còn cách đắc tội thôi”. Người đàn bà nói “Tính ra thì ngươi cũng thành thật đấy. Người ta muốn lấy mạng ngươi, tại sao ngươi lại không lấy mạng người ta trước. Ta nói muốn tát ngươi mấy cái, chỉ vì ngươi quá không biết hay dở. Người ta là Thần quyền vô địch Quy Tân Thụ Quy nhị gia danh tiếng lẫy lừng, công lực thâm hậu tới mức nào? Ngươi lại cho y uống loại mông hãn dược rắm chó đầu không váng, mắt không hoa, lão nhân gia người chỉ coi như ớt bột thôi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Nhưng y… y…”. Người đàn bà nói “Loại mông hãn dược không ra gì của ngươi pha vào nước trà, thì đời nào loại nhân vật giang hồ tám mươi tuổi như người ta lại hồ đồ uống vào? Đó là trò chơi của bọn lưu manh giặc cướp mở hắc điếm thôi. Muốn hạ độc, thì phải hạ độc loại hạng nhất kia”. Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng, nói “Té ra… té ra là bà bà tỷ tỷ đã thay cho loại thuốc độc hạng nhất”. Người đàn bà nói “Nói bậy, ta không thay. Quy sư bá là y tự mình mệt mỏi, nhức đầu ngất đi thôi. Có liên quan gì tới ta chứ? Một con ma ho lao, hai ông bà già tám mươi tuổi đột nhiên chóng mặt ngã lăn ra, thì có gì là lạ?”.

Bà ta nói với giọng rất đứng đắn, nhưng trong ánh mắt thì hiện ra vẻ cười cợt.

Vi Tiểu Bảo biết bà ta sợ sau này sư phụ biết được trách mắng thì sẽ chối phắt, trong lòng nói không hết sự thích thú khâm phục với bà ta, đột nhiên quỳ phục xuống đất, nói “Bà bà tỷ tỷ, ta bái người làm sư phụ, người nhận ta làm học trò, ta gọi người là sư phụ tỷ tỷ”.

Người đàn bà cười khanh khách, đưa tay phải ra vuốt cằm y. Vi Tiểu Bảo chỉ cảm thấy dưới hàm chạm phải vật cứng, hoàn toàn không phải là tay người, cúi đầu xuống nhìn, giật nảy mình, chỉ nhìn thấy một cái móc sắt đen bóng, đầu móc rất sắc bén, lấp loáng ánh sáng.

Người đàn bà cười nói “Ngươi nhìn cho kỹ đi”, tay trái kéo tay áo phải lên, lộ ra một đoạn cánh tay màu trắng, nhưng bị cụt từ cổ tay, không có bàn tay, cái móc câu sắt kia là gài vào trên cổ tay. Người đàn bà nói “Ngươi muốn làm học trò của ta cũng không có gì không được, cứ chặt bàn tay đi, ta sẽ làm cho ngươi một cái móc sắt”.

Người đàn bà áo vàng này chính là giáo chủ Ngũ độc giáo Hà Thiết Thủ nổi tiếng thiên hạ năm xưa. Về sau nhận Viên Thừa Chí làm sư phụ, đổi tên là Hà Dịch Thủ. Sau khi nhà Minh mất bà theo Viên Thừa Chí ra hải ngoại. Một năm vâng lệnh sư phụ về Trung Nguyên làm việc, lúc vô ý cứu được bọn quả phụ nhà họ Trang, bèn dạy lại cho họ một ít võ nghệ. Lần này trở lại, vừa khéo Song Nhi đem mông hãn dược tới, nói rõ nguyên do, tuy bà không biết đối phương là ai, nhưng võ công cao cường như thế, thì loại mông hãn dược tầm thường hoàn toàn vô dụng. Lúc ấy bèn dùng một ít mông hãn dược khác cho vào vò nước. Bản lĩnh dùng độc của Hà Dịch Thủ thiên hạ vô song, từ khi gia nhập phái Hoa Sơn đã lâu không dùng, đột nhiên thấy có người muốn hạ độc vào vò nước, không kìm được ngứa nghề, dùng dao giết trâu mổ gà, trong thiên hạ có ai chống được? Nếu không như thế thì Quy Tân Thụ nội công thâm hậu, còn hơn cả Viên Thừa Chí sư phụ của bà, gói mông hãn dược tầm thường mà Vi Tiểu Bảo lấy được từ chỗ bọn Ngự tiền thị vệ làm sao làm y ngất đi được?

Hán tử bệnh hoạn Quy Chung đã mắc bệnh từ lúc còn trong bụng mẹ, vốn rất khó nuôi đến lớn, về sau uống được linh dược quý báu nên mới giữ được tính mạng đến nay, nhưng gân cốt trong thân thể đều bị tổn thương, thủy chung vẫn không thể khỏe mạnh bằng người thường. Vợ chồng Quy Tân Thụ chỉ có đứa con một này, còn yêu quý hơn cả tính mạng của mình. Vì y từ nhỏ bệnh hoạn liên miên, không khỏi cưng chiều quá đáng, không quản giáo được. Quy Chung tuy học được một thân võ công cao cường, nhưng đến tuổi trung niên mà tâm trí tính nết vẫn như một đứa nhỏ tám chín tuổi.

Lúc Hà Dịch Thủ hạ thuốc không biết đối phương là ai, đến khi phát giác ra gia đình Quy sư bá, bất giác trong lòng hồi hộp, nhưng việc đã như thế cũng đành phải chịu, nghe Vi Tiểu Bảo lấy lòng, cảm thấy rất thích y, nghĩ thầm “Trên hải đảo ngoài cõi xa làm sao có được loại thiếu niên lanh lợi ương bướng thế này?”.

Vi Tiểu Bảo nghe nói phải chặt một bàn tay mới bái sư được, giơ bàn tay lên nhìn, vừa sợ chặt đi thì đau, lại cảm thấy tiếc, dáng vẻ rất ngần ngừ. Hà Dịch Thủ cười nói “Sư phụ thì không cần nhận đâu, ta cũng không có thời gian mà dạy công phu cho ngươi. Ta có một món ám khí rất hay, lần này tặng cho ngươi, để ngươi trong lòng khỏi kêu oan là đã dập đầu suông, lại gọi một hồi Sư phụ tỷ tỷ”. Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ tỷ tỷ, đây quyết không phải là gọi suông đâu, người không dạy công phu, không cho ta vật gì, nhưng cô nương mỹ mạo như người, ta có gọi thêm vài tiếng Sư phụ tỷ tỷ thì trong lòng cũng rất vui vẻ”.

Hà Dịch Thủ cười khanh khách, nói “Con khỉ con này mồm mép trơn tuột, nói chuyện với bà bà ngươi không có trên dưới gì cả”. Bà là con gái người Miêu, đối với quy củ lễ pháp của người Hán trước nay vốn không để ý gì, Vi Tiểu Bảo khen bà xinh đẹp, bà không những không thấy trái ý lại thấy khoan khoái, lại cười nói “Con khỉ con, ngươi gọi tiếng nữa đi”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ”.

Hà Dịch Thủ cười nói “Ái chà, càng gọi càng không ra sao”. Đột nhiên tay trái móc vào gáy y, nhấc y qua bên trái, chỉ nghe vù vù vù ba tiếng, ba ngọn nến trên bàn lập tức tắt phụt, trên vách tường đối diện vang lên một tràng tiếng chát chát như mưa rào bắn vào. Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng, hỏi “Đây là ám khí gì thế?”. Hà Dịch Thủ cười nói “Ngươi cứ tự mình nhìn đi”, rồi buông tay thả y xuống đất.

Vi Tiểu Bảo lấy một giá nến trên bàn bước tới gần vách tường, chỉ thấy mấy mươi mũi cương châm lấp lánh cắm chi chít vào tường. Y vô cùng khâm phục, nói “Tỷ tỷ, người không hề động đậy, tại sao lại phóng ra được bấy nhiêu cương châm? Loại ám khí này trong thiên hạ còn ai tránh được chứ?”. Hà Dịch Thủ cười nói “Năm xưa ta từng dùng ám khí Hàm sa xạ ảnh này phóng sư phụ ta, nhưng người tránh được, một mũi cũng không trúng. Có điều ngoài sư phụ ta chỉ e không có mấy người tránh được”.

Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ của người nhất định muốn người bắn thử y, trước tiên đã đề phòng, chứ nếu đột nhiên phóng ra, cho dù lão nhân gia người võ công có cao cường hơn thì loại ám khí đi không bóng tới không hình này làm sao mà tránh được?”. Hà Dịch Thủ nói “Lúc ấy ta và sư phụ đang đối đầu với nhau, đang lúc ác đấu, không phải người bảo ta bắn thử, trước đó hoàn toàn không biết”. Vi Tiểu Bảo nói “Thế thì đúng rồi. Sư phụ của người đang ngưng thần đề phòng, nên mới tránh được. Nếu lúc ấy người chỉ về phía đông một cái, quay đầu lại nhìn, kêu lên: ủa, ai tới kia? thì sư phụ của người nhất định sẽ nhìn về phía đông một cái, lúc ấy người đột nhiên phát ám khí, e là không trúng không xong”. Hà Dịch Thủ thở dài một tiếng, nói “Có lẽ ngươi nói đúng đấy. Loại cương châm này tẩm chất kịch độc, nếu lúc ấy sư phụ ta không tránh khỏi thì đã chết rồi. Lúc ấy ta cũng không muốn giết y”. Vi Tiểu Bảo nói “Trong lòng người yêu thương sư phụ, có phải không?”.

Hà Dịch Thủ trên mặt thoáng đỏ lên, phì một tiếng, nói “Không có chuyện ấy, đừng nói bậy bạ, sư nương ta mà nghe được, thì không cắt nửa cái lưỡi của ngươi không xong”.

Vi Tiểu Bảo muôn ngàn lần không ngờ rằng lúc ấy người Hà Dịch Thủ yêu thầm, lại chính là sư nương của bà cải dạng nam trang.

Chuyện tâm tình thời trẻ đột nhiên hiện ra trong lòng, tuy đã cách mấy mươi năm, nhưng Hà Dịch Thủ trên mặt vẫn cảm thấy nóng lên, bà lấy hai cái bao ngón tay bằng da hươu cặp vào giữa ngón trỏ và ngón cái tay trái, nhổ hết cương châm trên vách tường ra, kế đưa tay cởi một sợi thắt lưng sắt trong áo ra, trên chiếc thắt lưng sắt có một cái hộp sắt, trên nắp hộp có rất nhiều lỗ nhỏ.

Vi Tiểu Bảo sực hiểu ra, vỗ tay kêu lên “Tỷ tỷ, ám khí này thật xảo diệu quá, té ra người đeo nó bên trong áo, chỉ cần kéo cơ quan trên thắt lưng sắt, cái hộp sắt sẽ phóng cương châm ra”. Nghĩ thầm bà ta đã ưng thuận tặng mình một món ám khí thì có quá nửa là vật này, không kìm được trong lòng mừng rơn.

Hà Dịch Thủ mỉm cười nói “Bất kể là ám khí lợi hại nào, khi phát ra cũng phải dựa vào sức tay cho chính xác. Võ công của ngươi quá kém, ngoài loại Hàm sa xạ ảnh này, thì bất cứ ám khí nào cũng không dùng được”. Lúc ấy bèn cho mớ cương châm vào lại trong hộp, bảo y vén áo trường bào lên, buộc cái thắt lưng sắt vào người y, cái hộp sắt ở ngay giữa bụng, dạy cách phát động cơ quan, lại nói cách thức chế tạo thuốc độc tẩm vào độc châm và phương thuốc giải độc, nói “Cương châm trong hộp có thể dùng được năm lần, dùng hết thì phải cho vào. Sư phụ ta cứ dặn đi dặn lại là ngàn vạn lần không được lạm sát kẻ vô cô. Loại ám khí này vốn tẩm chất kịch độc, bây giờ đều tẩm loại thuốc độc không lấy mạng người, chỉ khiến người ta trúng phải cương châm xong ngứa ngáy khó chịu, toàn thân không còn chút khí lực nào. Nhưng ngươi ngàn vạn lần cũng không được thử bừa bãi”. Vi Tiểu Bảo luôn miệng vâng dạ, lại quỳ xuống bái tạ.

***

Hà Dịch Thủ nói “Ngươi đỡ ba người này ngồi dậy đi”. Vi Tiểu Bảo vâng dạ, trước tiên đỡ Quy Tân Thụ ngồi lại vào ghế, lúc qua đỡ Quy Chung, thấy trên hông y có một vật tròn tròn nổi gồ lên như một cái bầu, bèn kéo áo trường bào của y lên, thì là một cái bao da. Vi Tiểu Bảo nảy dạ hiếu kỳ, mở miệng cái bao da ra, ghé mắt vào nhìn, đột nhiên cao giọng la lớn “Ái chà, là một cái đầu người chết, y… y… trừng mắt nhìn ta đây này”. Hà Dịch Thủ cũng cảm thấy kỳ quái, nói “Không biết y giết nhân vật nào mà lại khư khư mang cái đầu theo trong người. Ngươi lấy ra xem nào”.

Vi Tiểu Bảo nói “Người chết ơi người chết, ta lấy ngươi ra, ngươi không được cắn ta đấy”, rồi từ từ đưa tay vào bao, nắm bím tóc của cái đầu nhấc ra đặt lên bàn. Dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ, cái đầu ấy hai mắt giận dữ trợn tròn, bộ râu quai nón vểnh lên, Vi Tiểu Bảo la lớn một tiếng, lùi lại ba bước, hoảng sợ kêu lên “Là… là Ngô đại ca…”.

Hà Dịch Thủ thoáng kinh ngạc, hỏi “Ngươi quen y à?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Y… y là huynh đệ trong hội của bọn ta, là Ngô Lục Kỳ Ngô đại ca!”, trong lòng đau xót, buông tiếng khóc lớn.

Quần hào Thiên địa hội nghe y la ầm khóc lớn, đều chạy vào sảnh, thấy là đầu của Ngô Lục Kỳ, thảy đều kinh ngạc bi phẫn. Mọi người tay đặt lên chuôi đao, ngưng thần nhìn Hà Dịch Thủ, chỉ cho rằng Ngô Lục Kỳ bị bà giết chết. Kế đó Song Nhi cũng chạy ra. Vi Tiểu Bảo kéo tay nàng, chỉ cái đầu kêu lên “Song… Song Nhi, đây là nghĩa huynh Ngô Lục Kỳ của cô, y… y bị thằng ác tặc này hại chết rồi!”, nói xong sấn tới trước mặt Quy Chung, đá mạnh vào người y mấy cước, rồi nói với bọn Từ Thiên Xuyên “Đầu Ngô đại ca là thằng ác tặc này mang theo trong người”.

Mọi người tới nhìn kỹ cái đầu, chỉ thấy vết máu đã khô, chỗ cắt đầy vôi bột, rõ ràng là dùng dược vật và vôi bột bảo vệ để không bị thối. Song Nhi ôm cái đầu, bật tiếng khóc lớn. Lý Lực Thế nói “Chúng ta dùng nước lạnh đổ lên mặt thằng ác tặc này, hỏi rõ đầu đuôi rồi sẽ giết y để đền mạng cho Ngô đại ca”. Quần hùng đồng thanh khen phải.

Hà Dịch Thủ nói “Người này là sư đệ của ta, các người không được động vào một sợi tóc của y”. Nói xong đưa cái móc sắt bên tay phải ra, vung vung về phía một ngọn nến trên bàn, rồi lướt đi vào trong.

Huyền Trinh đạo nhân tức giận nói “Cho dù là sư phụ của ngươi, cũng phải băm vằm y ra…”. Đột nhiên Phong Tế Trung ồ một tiếng, hai ngón tay trái cặp lấy một đoạn nến dài tám phân nhấc lên. Ngọn nến trên giá vốn dài bảy tám tấc, nhưng lúc ấy đã bị cắt thành sáu bảy đoạn, mỗi đoạn dài không quá một tấc, chồng lên nhau rất ngay ngắn, hoàn toàn không nghiêng đổ, võ công như thế quả thật kinh thế hãi tục. Quần hào Thiên địa hội ai cũng biến sắc.

Huyền Trinh soạt một tiếng rút bội kiếm ra, nói “Ta giết thằng khốn này để báo thù cho Ngô đại ca, để người đàn bà kia giết ta cũng được”. Lý Lực Thế nói “Khoan đã! Trước hết cứ hỏi cho rõ ràng, sau đó giết hết cả ba người”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đúng! Vị bà bà tỷ tỷ này chỉ sợ sư phụ, chứ giết cả sư bá lẫn vợ sư bá của bà ta thì không việc gì. Song Nhi, cô đi múc một chậu nước lạnh, nhưng đừng múc nước trong nhà bếp”.

Song Nhi bưng một chậu nước vào, Từ Thiên Xuyên đón lấy từ từ đổ lên đầu Quy Chung. Chỉ nghe y hắt hơi mấy tiếng, từ từ mở mắt ra, vừa động đậy thì phát giác toàn thân bị trói chặt, trên hông lại bị điểm huyệt, tức giận nói “Người nào? Người nào đùa giỡn với ta?”. Huyền Trinh vung sống đao đập khẽ vào cổ y một cái, chửi “Ông tổ ngươi đùa với ngươi đấy”, rồi chỉ vào đầu Ngô Lục Kỳ hỏi “Người kia là ngươi hại chết phải không?”.

Quy Chung nói “Không sai! Là ta giết đấy! Mẹ ta, cha ta đâu rồi?”, quay nhìn thấy cha mẹ đều bị trói chặt, hoảng sợ suýt khóc, y cả đời chỉ theo cha mẹ, chuyện gì cũng được như ý, chưa từng bị đè nén chút nào, có bao giờ lại rơi vào tình cảnh thế này, mếu máo nói “Các… các ngươi làm gì thế? Các ngươi đánh không lại ta, tại sao… tại sao lại trói ta? Lại trói cả cha mẹ ta nữa?”.

Từ Thiên Xuyên lật tay lại, chát một tiếng đánh y một tát, quát “Tại sao ngươi giết người này? Nói mau, nếu có nửa câu gian dối, ta sẽ móc mắt ngươi lập tức”, nói xong kề mũi đao vào mi mắt y.

Quy Chung sợ khiếp vía, không ngừng ho sặc lên, nói “Ta… ta nói, ngươi đừng móc mắt ta. Bị mù mắt rồi thì không nhìn thấy gì… không nhìn thấy gì… khắc khắc… khắc khắc… Bình Tây vương nói hoàng đế Thát Đát là một kẻ xấu xa, bá chiếm… bá chiếm giang sơn… giang sơn Đại Minh chúng ta, xin ta đi… đi giết hoàng đế Thát Đát…”.

Quần hào ngớ mặt nhìn nhau, đều nghĩ “Câu ấy cũng không sai”.

Vi Tiểu Bảo lại rất không cho là đúng, chửi “Mẹ kiếp, Ngô Tam Quế thì tốt đẹp con mẹ nó cái gì?”.

Quy Chung nói “Bình Tây vương là bác ngươi, y… không tốt đẹp gì, thì ngươi cũng không tốt đẹp gì”. Vi Tiểu Bảo đá mạnh vào người y một cước, chửi “Nói bậy! Ngô Tam Quế là đại Hán gian, làm sao là bác của lão tử được? Ngô Tam Quế là bác ngươi ấy”. Quy Chung kêu lên “Là chính ngươi nói thế mà, ái chà, ngươi nói xong lại chối, ta không chịu đâu, ta không chịu đâu!”.

Lý Lực Thế thấy y lằng nhằng không thôi, liền hỏi “Ngô Tam Quế muốn ngươi đi giết hoàng đế Thát Đát, tại sao ngươi lại đi giết y?”, nói xong chỉ cái đầu của Ngô Lục Kỳ một cái.

Quy Chung nói “Người này là quan lớn ở Quảng Đông, Bình Tây vương nói y là đại Hán gian, bảo vệ hoàng đế Thát Đát. Bình Tây vương muốn khởi binh đánh Quảng Đông, không giết y trước không xong. Bình Tây vương tặng ta rất nhiều thuốc, uống vào có thể chữa ho, lại tặng ta tấm da cọp trắng. Mẹ ta nói đại Hán gian thì không giết không được. Khắc khắc, người này võ công rất giỏi, ta… ta cùng mẹ ta hai người cùng đánh mới giết được y. Các ngươi mau thả ta ra, thả cha mẹ ta ra. Bọn ta phải tới Bắc Kinh giết hoàng đế Thát Đát, đó là một công lao rất lớn…”.

Vi Tiểu Bảo chửi “Muốn giết hoàng đế, thì cũng không tới lượt con ma ho lao nhà ngươi. Các vị ca ca, đem giết ba đứa đầy tớ này đi, bà bà tỷ tỷ ở đây thì để ta lo cho”.

Chợt nghe ngoài trang có mấy mươi người đồng thanh hô lớn “Con ma ho lao, ra đây mau, bọn ta sẽ băm thịt lột da ngươi trả thù cho Ngô đại ca”. Trước trang sau trang đều có người hô, cả trên mái nhà bốn phía cũng có tiếng người hô hoán, rõ ràng đã vây chặt ngoài trang.

Quần hào Thiên địa hội nghe người tới muốn trả thù cho Ngô Lục Kỳ, đều chợt thấy mừng rỡ. Tiền Lão Bản cao giọng nói “Minh phục Thanh phản, mẫu địa phụ thiên. Các bằng hữu bên ngoài thuộc lộ nào thế?”. Khẩu hiệu của Thiên địa hội là “Thiên phụ địa mẫu, phản Thanh phục Minh”, nhưng nếu gặp người có thân phận không rõ ràng, thì trước tiên đọc ngược tám chữ ấy lại, nếu là huynh đệ trong hội thì sẽ lên tiếng nhận nhau, nếu là người ngoài, đối phương không biết là nói gì, cũng không tới nỗi để lộ thân phận.

Mười bảy mười tám người ngoài trang và trên mái nhà phía tây đồng thanh kêu lên “Đất nổi gò cao, một dải non khe ngàn thuở đẹp”. Quần hào trong sảnh nói “Cửa chầu bể lớn, ba sông họp nước vạn năm trôi”. Người trên mái nhà nói “Là huynh đệ đường nào trong đó?”. Tiền Lão Bản nói “Huynh đệ Thanh Mộc đường xin đón tiếp các vị ca ca. Các vị ca ca ở đường nào tới thế?”

Cửa sảnh mở ra, một người bước vào, kêu lên “Tiểu Bảo, ngươi ở đây à?”. Người này vóc dáng cao gầy, thần thái phiêu nhiên, chính là Tổng đà chủ Thiên địa hội Trần Cận Nam.

***

Vi Tiểu Bảo cả mừng, bước tới lạy phục xuống, luôn miệng kêu lên “Sư phụ, sư phụ”. Trần Cận Nam nói “Chào mọi người! Tiếc là…”, nhìn thấy đầu Ngô Lục Kỳ, vội vàng bước tới ôm bàn khóc lớn, nước mắt thánh thót rơi xuống.

Chỗ cửa sảnh mọi người lục tục tiến vào, Mã Siêu Hưng Hương chủ Gia Hậu đường ở Quảng Tây, Cổ Chí Trung Hương chủ Xích Hỏa đường ở Quý Châu cũng có trong đó. Mọi người vừa nhìn thấy Quy Chung, nhao nhao rút đao ra. Còn có hơn hai mươi người là thuộc hạ Hồng Thuận đường ở Quảng Đông, lại càng căm hận cực điểm.

Quy Chung thấy dáng vẻ mọi người đều như hung thần ác sát, chỉ ho được hai tiếng rồi ngất đi luôn.

Trần Cận Nam quay người lại hỏi “Tiểu Bảo, ngươi làm sao bắt được ba tên ác tặc này?”. Vi Tiểu Bảo kể lại những việc đã qua, nhưng những việc mất mặt như bọn Từ Thiên Xuyên bị Quy Chung đùa giỡn thế nào, mình mạo nhận là cháu Ngô Tam Quế thế nào thì tự nhiên là không nhắc tới, sau cùng nói “Ba tên ác tặc này võ công lợi hại, bọn con đánh không lại. May là có một vị bà bà tỷ tỷ giúp đỡ, mới bắt được họ. Nhưng vị bà bà tỷ tỷ ấy lại nói lão già này là sư bá của bà ta, không cho bọn con giết y để báo thù cho Ngô đại ca”. Trần Cận Nam cau mày nói “Cái gì mà bà bà tỷ tỷ?”. Vi Tiểu Bảo nói “Bà ta tuổi tác thì là bà bà, tướng mạo lại là tỷ tỷ, nên con gọi là bà bà tỷ tỷ”. Trần Cận Nam nói “Bà ta đâu?”. Vi Tiểu Bảo nói “Bà ta tránh mặt phía sau, không muốn gặp mặt sư bá. Sư phụ, Cổ đại ca, Mã đại ca, sao các vị cũng đều tới đây?”. Trần Cận Nam nói “Bọn ác tặc này hại chết Ngô đại ca, ta lập tức truyền tin đi, bốn phương tám hướng đuổi theo”.

Mọi người trong Thanh Mộc đường làm lễ tương kiến với những người vừa tới, té ra huynh đệ các đường ở Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy đều có mặt, phần đông đều canh giữ các nơi ngoài trang. Cổ Chí Trung, Mã Siêu Hưng cùng nói “Vi huynh đệ lại lập công lớn này, anh linh của Ngô đại ca trên trời nhất định cũng rất cảm tạ ơn đức”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngô đại ca đối xử với ta không gì tốt hơn, báo thù cho y là chuyện đương nhiên”.

Lý Lực Thế nói “Bẩm Tổng đà chủ, tên ác tặc này vừa nói họ định lên Bắc Kinh hành thích hoàng đế Thát Đát, lại nói mấy câu phản Thanh phục Minh, không biết nội tình rốt lại ra sao”. Vi Tiểu Bảo nói “Có nội tình gì chứ? Y sợ chúng ta giết, bèn thuận miệng bịa ra thôi. Tấm áo da cọp trên người y chính là Ngô Tam Quế tặng cho. Bạn bè heo chó của Ngô Tam Quế có gì là tốt đẹp? Chúng ta cứ mổ bụng moi tim ba tên ác tặc này báo thù cho Ngô đại ca là được”.

Trần Cận Nam nói “Cứu cho ba người này tỉnh lại, hỏi kỹ một phen”. Song Nhi đi múc một thùng nước lạnh vào, lại đổ cho vợ chồng Quy Tân Thụ và Quy Chung tỉnh lại.

Quy nhị nương vừa tỉnh lại, lập tức chửi lớn, nói dùng thuốc mê đánh ngã người ta quả thật là hành vi hèn hạ vô sỉ trên giang hồ. Quy Tân Thụ thì không nói một tiếng. Trần Cận Nam nói “Xem thân thủ của các ngươi thì hoàn toàn không phải kẻ tầm thường. Các ngươi tên gì? Có thù oán gì với Ngô Lục Kỳ Ngô đại ca của bọn ta mà lại hạ độc thủ hại mạng y?”. Quy nhị nương giận dữ nói “Bọn tiểu tặc vô sỉ dùng muộn hương, hạ thuốc mê các ngươi cũng đáng hỏi tên họ lão nương à?”, Cổ Chí Trung vung đao hăm dọa, nhưng Quy nhị nương tính nết rất cương cường, càng chửi mắng thậm tệ.

Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ, bọn họ họ Quy, Quy là con rùa, hai con rùa đen già, một con rùa đen nhỏ. Ta cứ giết con rùa đen nhỏ trước rồi sẽ nói chuyện”, rồi rút chủy thủ ra chĩa vào yết hầu Quy Chung.

Quy nhị nương thấy Vi Tiểu Bảo muốn giết con trai, lập tức phát hoảng, kêu lên “Thằng tiểu quỷ, ngươi có giỏi thì cứ tới giết lão nương đây, chứ không được động vào một sợi tóc của con ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta lại chỉ thích giết rùa đen nhỏ”, rồi khẽ rạch mũi đao lên cổ Quy Chung một cái. Thanh chủy thủ cực sắc, tuy y chỉ rạch rất nhẹ nhưng ở cổ Quy Chung lập tức có máu tươi ứa ra. Y cả kinh kêu lên “Mẹ ơi, y… y muốn giết con”. Quy nhị nương kêu lên “Đừng… đừng giết con ta!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ ta hỏi một câu, ngươi cứ ngoan ngoãn trả lời một câu, thì trong vòng nửa giờ tạm thời chưa giết con ma ho lao này”. Quy nhị nương tức giận nói “Con ta không có bệnh, chính ngươi mới là con ma ho lao”, nhưng nghe Vi Tiểu Bảo ưng thuận tạm thời không giết con mình, cũng hơi yên tâm.

Vi Tiểu Bảo giả ho sặc sụa, nhại giọng Quy Chung, nói “Mẹ ơi, con… con… khắc khắc… Sắp phải chết rồi, mẹ thân yêu, mẹ mau mau nói thật đi… khắc khắc… khắc khắc… Con không bị bệnh lao, con là bị bệnh cương đao chém đầu, khắc khắc, lại bị bệnh tiểu đao cứa cổ, bệnh toàn thân bị băm vằm thôi, khắc khắc…”. Y nhại rất giống, Quy nhị nương toàn thân nổi da gà, quát “Đừng nhại nữa, đừng nhại giọng con ta nữa!”. Vi Tiểu Bảo lại nhại tiếp “Mẹ ơi, mẹ mà không trả lời câu hỏi của người ta, thì con… con… khắc khắc, lại mắc thêm bệnh bị mổ bụng, bệnh ruột đổ ra ngoài…”, nói xong kéo vạt áo Quy Chung lên, dí chủy thủ vào bộ ngực gầy gò giơ xương của y.

Quy nhị nương không nhịn được nữa, nói “Được rồi! Bọn ta là người phái Hoa Sơn, đương gia của bọn ta là Thần quyền vô địch Quy nhị hiệp, năm xưa lúc oai chấn Trung Nguyên thì bọn giặc cỏ nhỏ nhít các ngươi còn chưa đầu thai đâu”.

Trần Cận Nam nghe hai người này là vợ chồng Thần quyền vô địch Quy Tân Thụ danh tiếng lẫy lừng, bất giác tỏ vẻ kính cẩn, lại nghĩ Ngô Lục Kỳ võ công cao cường tới mức nào, mà theo lời huynh đệ Hồng Thuận đường chính mắt nhìn thấy tình hình lúc y bị hại nói lại thì chỉ có một bà già và một con quỷ ho lao ra tay, đánh ngã hơn mười cao thủ trong Hồng Thuận đường, sau đó hai người hợp lực tấn công Ngô Lục Kỳ, đánh chết y rồi cắt lấy đầu, chắc đối phương không phải là mạo danh. Thần quyền vô địch Quy Tân Thụ thành danh đã lâu, nhưng vài mươi năm nay không thấy đi lại trên giang hồ, không biết vì sao lại dính vào tai họa thảm khốc này, bên trong ắt có duyên do trọng đại, lúc ấy lập tức bước tới trước mặt Quy Tân Thụ cung kính ôm quyền làm lễ, nói “Té ra là vợ chồng Thần quyền vô địch Quy nhị hiệp phái Hoa Sơn. Tiểu nhân là Trần Cận Nam, thất lễ nhiều quá”. Rồi đưa tay kéo một cái, bứt dứt dây trói trên người Quy Tân Thụ, kế lại vỗ vào lưng và hông y mấy cái giải khai huyệt đạo cho y, rồi quay lại bứt đứt dây trói trên người Quy nhị nương và Quy Chung.

Vi Tiểu Bảo cuống lên, lại nói “Sư phụ, ba người này lợi hại lắm, không thả họ ra được đâu”. Trần Cận Nam cười khẽ một tiếng, nói “Quy nhị nương chửi chúng ta hạ thuốc mê, là hành vi hèn hạ vô sỉ trên giang hồ. Thiên địa hội chúng ta hoàn toàn không hạ thuốc mê, cho dù có hạ thật thì Quy nhị hiệp nội công thâm hậu, loại mông hãn dược tầm thường thì làm sao đánh ngã được lão nhân gia người…”.

Vi Tiểu Bảo nói “Không sai, không sai. Thiên địa hội chúng ta không hạ thuốc mê”, nghĩ thầm thuốc này là của bà bà tỷ tỷ, cũng là bà ta ra tay, không thể đổ lên đầu Thiên địa hội mình, huống chi thuốc này lại không phải là mông hãn dược.

Quy Tân Thụ tay trái phất một cái vào lưng vợ và con trai, đã giải khai huyệt đạo cho hai người, thủ pháp còn mau lẹ hơn Trần Cận Nam nhiều, gật gật đầu, nói “Không phải mông hãn dược tầm thường, mà là dược vật cực kỳ lợi hại”, rồi đưa tay bắt mạch cho con trai. Quy nhị nương ngưng thần nhìn vào mặt chồng, hỏi “Thế nào?”. Quy Tân Thụ nói “Trước mắt tựa hồ không có chuyện gì”. Nhớ lại lúc trước khi mình ngất đi từng đối chưởng với người ta một phát, người ấy nội công rất kém nhưng pháp môn tu tập nội công hiển nhiên là của phái Hoa Sơn, lại nhớ lại thân pháp của Song Nhi lúc chạy trên gò núi đá dựng ngổn ngang cũng là khinh công của phái Hoa Sơn, đưa mắt quét qua một cái, đã nhìn thấy Song Nhi đứng trong đám đông.

Song Nhi thấy ánh mắt y lóe lên tinh quang rừng rực, bất giác khiếp sợ, co người lại sau lưng Vi Tiểu Bảo. Quy Tân Thụ nói “Con nhãi con, ngươi qua đây, ngươi là người phái Hoa Sơn phải không?”. Song Nhi nói “Ta không qua! Ngươi giết nghĩa huynh Ngô đại ca của ta, ta sẽ trả thù cho cho y. Ta… ta cũng không phải là phái Hoa Sơn gì cả”. Ngày trước lúc Hà Dịch Thủ truyền võ công cho bọn Trang tam thiếu nãi và Song Nhi hoàn toàn không phải là chính thức thu nhận họ làm đệ tử, cũng không nói với họ về môn phái của mình, ba chữ “Phái Hoa Sơn” hôm nay Song Nhi mới nghe thấy lần đầu.

Quy Tân Thụ cũng không đôi co với tiểu cô nương này, đột nhiên vận khí vào Đan điền, cao giọng nói lớn “Bọn đồ tử đồ tôn của Phùng Nan Địch đâu, ra đây cho ta”. Câu này âm thanh tuy không vang dội lắm, nhưng nội lực đầy rẫy, bụi bặm trên nóc nhà rơi xuống lả tả. Y nghĩ sư huynh đệ đồng môn có ba người, môn hạ của Viên Thừa Chí đều ở hải ngoại, đại sư huynh Hoàng Chân qua đời đã lâu, môn hộ phái Hoa Sơn do đại đệ tử của Hoàng Chân là Phùng Nan Địch chấp chưởng, trong trang đã có môn hạ phái Hoa Sơn thì ắt thuộc hệ Phùng Nan Địch. Nào ngờ qua hồi lâu, trong nội đường vẫn yên ắng không có một tiếng động.

Trần Cận Nam nói “Năm trước anh hùng thiên hạ hội họp ở phủ Hà Gian, cắt máu ăn thề, quyết ý đồng tâm hiệp lực giết chết thằng đại Hán gian Ngô Tam Quế. Lệnh sư điệt là tiền bối Phùng Nan Địch chính là chủ nhân trong Sát quy đại hội ở phủ Hà Gian. Tại sao Quy tiền bối lại bắt tay với Ngô Tam Quế, giết chết nghĩa sĩ Ngô Lục Kỳ huynh đệ của tệ hội? Như thế há không người thân thì đau, kẻ thù thì mừng sao?”, câu này lời lẽ rất khách khí nhưng sắc bén bức người.

Quy Tân Thụ liếc y một cái, nói “Từng nghe người ta nói Bình sinh không biết Trần Cận Nam, Có tiếng anh hùng cũng uổng phí. Lúc tôn giá chưa ra đời thì vợ chồng ta đã tung hoành thiên hạ. Nếu nói như thế thì sau khi tôn giá ra đời bọn ta mới xứng đáng là anh hùng. Hắc hắc, đáng cười ơi là đáng cười”.

Trần Cận Nam nói “Tài năng võ công của tại hạ thì không bõ làm trò cười cho vợ chồng Quy đại hiệp. Bằng hữu giang hồ coi trọng tại hạ chẳng qua là nói tại hạ minh bạch chuyện phải trái, không đến nỗi làm điều bậy bạ, kết giao với giặc mà thôi”.

Quy nhị nương tức giận nói “Ngươi mỉa mai bọn ta là làm điều bậy bạ, kết giao với giặc phải không?”. Trần Cận Nam nói “Ngô Tam Quế là đại Hán gian!”. Quy nhị nương nói “Ngô Lục Kỳ theo cọp làm ma trành, làm quan lớn của người Thát Đát, hà hiếp bách tính người Hán chúng ta, tại sao các ngươi lại luôn miệng gọi y là đại ca? Đó không phải là làm điều bậy bạ, kết giao với giặc à?”.

Mã Siêu Hưng cao giọng nói “Ngô đại ca Thân ở doanh Tào lòng ở Hán, y là Hồng kỳ Hương chủ trong Hồng Thuận đường Thiên địa hội, tay cầm binh quyền Quảng Đông, một sớm có cơ hội sẽ dấy quân chống người Thát Đát. Các huynh đệ trong Hồng Thuận đường, các vị nói có phải không?”. Hơn hai mươi thuộc hạ trong Hồng Thuận đường đồng thanh nói “Đúng thế!”. Mã Siêu Hưng nói “Các ngươi phanh ngực áo ra, cho hai vị đại anh hùng này nhìn xem”.

Hơn hai mươi người hai tay nắm vạt áo kéo ra một cái, mười mấy cái cúc trên áo mỗi người đều lập tức bay tung ra để lộ bộ ngực, chỉ thấy trên ngực người nào cũng thích tám chữ “Thiên phụ địa mẫu, phản Thanh phục Minh” sâu vào trong thịt.

Quy Chung suốt nãy giờ im lặng không nói gì, lúc ấy nhìn thấy hơn hai mươi người trước ngực đều thích tám chữ, vỗ tay cười nói “Thú vị thật, thú vị thật!”.

Quần hùng Thiên địa hội nhất tề trợn mắt giận dữ nhìn y.

Trần Cận Nam nói với Quy Tân Thụ “Lệnh lang cảm thấy thú vị, vợ chồng Quy nhị hiệp thấy thế nào?”.

Quy Tân Thụ vô cùng ảo não, lắc lắc đầu nói với Quy nhị nương “Giết lầm người rồi”. Quy nhị nương nói “Giết lầm người rồi! Mắc lừa thằng gian tặc Ngô Tam Quế rồi!”. Tay trái vươn ra một cái rút thanh đơn đao trên hông Mã Siêu Hưng, kề vào cổ mình cứa một nhát.

Trần Cận Nam kêu lên “Đừng…”, tay phải vung mau ra chụp vào cổ tay bà ta. Quy nhị nương chưởng phải vỗ ra, Trần Cận Nam chưởng trái đón đỡ, hai người thân hình đều loạng choạng một cái. Trần Cận Nam hai ngón tay trái lại vươn ra cặp lấy sống đao, Quy nhị nương tay phải lại vỗ ra một chưởng, chát một tiếng đánh trúng ngực y. Nếu Trần Cận Nam lùi lại thì không đoạt được đao, mới rồi đối chưởng với bà ta một phát, biết bà ta đã lớn tuổi, nội lực đã không bằng mình, nhưng ra tay như chớp, công phu quyền chưởng tinh diệu, chỉ cần mình lùi một bước thì không thể tay không đoạt thanh đao trong tay bà ta nữa, lúc ấy căng ngực ra, bình một tiếng chịu một chưởng của bà ta.

Quy nhị nương ngẩn ra, hai ngón tay trái của Trần Cận Nam đã đoạt được thanh đao của bà ta, lui lại hai bước, ọe một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc Quy nhị nương vung đao tự tận, nếu Quy Tân Thụ ra tay thì có thể cản trở, nhưng y giết lầm Ngô Lục Kỳ, vừa hổ thẹn vừa hối hận, đã định tự sát để tạ lỗi, vì thế không cản vợ lại, đến khi thấy Trần Cận Nam đem thân mạo hiểm mới đoạt được thanh đao trong tay Quy nhị nương, lại càng vừa xấu hổ vừa cảm kích. Y lời lẽ vụng về, chỉ nói “Trần Cận Nam là hào kiệt trên đời, quả nhiên danh bất hư truyền”.

Trần Cận Nam vịn vào bàn, điều hòa hơi thở, hồi lâu mới nói “Không biết thì không bắt tội. Kẻ đầu sỏ hại chết Ngô đại ca chính là Ngô… Ngô Tam…”, nói tới đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Quy nhị nương tuy đã lớn tuổi, công lực so với ngày xưa chỉ còn quá nửa, nhưng Trần Cận Nam vì đoạt đao của bà ta, không sao vận khí phòng hộ, trúng một chưởng ấy bị thương quả thật không nhẹ.

Quy nhị nương nói “Trần Tổng đà chủ, nếu ta lại tự tử nữa thì thật là phụ một phen thịnh tình của ngươi. Vợ chồng ta sẽ đi giết chết hoàng đế Thát Đát, rồi giết thằng gian tặc Ngô Tam Quế”. Nói xong quỳ xuống đất, hướng về cái đầu của Ngô Lục Kỳ lạy ba lạy.

Trần Cận Nam nói “Ngô Lục Kỳ đại ca hành sự mười phần bí mật, anh hùng giang hồ nhiều người thóa mạ y, lần này hiền phu phụ ra tay, ý tứ vốn là trừ diệt Hán gian, chỉ tiếc là… chỉ tiếc là…”, nói tới đó không kìm được lại rơi nước mắt.

Vợ chồng Quy Tân Thụ trong lòng đều có cùng một ý nghĩ, quyết ý đi hành thích Khang Hy và Ngô Tam Quế rồi sẽ tự sát để tạ lỗi với Ngô Lục Kỳ, nhưng lúc ấy không cần nói nhiều, cùng ôm quyền nhìn Trần Cận Nam nói “Trần Tổng đà chủ, vậy xin cáo từ”.

Trần Cận Nam nói “Ngô Tam Quế dấy quân ở Vân Nam, hiện nay thiên hạ đại loạn, chính là cơ hội tốt để khôi phục giang sơn người Hán chúng ta. Còn có không ít anh hùng nay mai sẽ tụ họp ở Bắc Kinh để thương nghị đối sách. Mọi người chí đồng đạo hợp, mời hai vị tiền bối cùng tới Bắc Kinh thương nghị nên chăng?”.

Quy Tân Thụ trong lòng xấu hổ, không muốn gặp mặt người khác, lắc lắc đầu, định sải chân bước ra cửa.

Vi Tiểu Bảo nghe nói hai người bọn họ định đi hành thích hoàng đế, nghĩ thầm ba đứa đầy tớ họ con rùa này võ công cực cao, tiểu hoàng đế chưa đề phòng, đừng để bị họ giết chết, bèn kêu lên “Đây là đại sự thiên hạ, vị công tử này của các ngươi làm việc có chỗ bậy bạ bừa bãi, lần này mà làm hỏng việc thì cho dù ba người các vị cùng tự sát, cũng không khỏi hơi… hơi thối muôn đời”. Y nghe người ta nói thành ngữ “Tiếng xấu muôn đời”, nhưng nhất thời nhớ không ra, lại nói thành “Hơi thối muôn đời”.

Tuy y nói sai thành ngữ, nhưng vợ chồng họ Quy đều hiểu rõ ý y. Quy Tân Thụ tự biết võ công cao cường, nhưng thấy việc lại không sáng suốt gì lắm, nếu không cũng đã không nghe lời nói một phía của Ngô Tam Quế mà gây ra lầm lỗi lớn như thế này, nghe câu ấy của Vi Tiểu Bảo không kìm được trong lòng lạnh buốt, nghĩ thầm “Hành thích hoàng đế quả thật có liên quan tới đại sự vận khí của quốc gia”. Vi Tiểu Bảo lại nói “Hoàng đế hiện nay còn nhỏ tuổi, không hiểu biết gì nhiều, đến nỗi Ngô Tam Quế tạo phản, gây ra một trường hồ đồ. Nếu các ngươi giết y, để một người Thát Đát lớn tuổi khôn ngoan hơn lên làm hoàng đế, thì giang sơn của người Hán chúng ta chính là bị hủy hoại trong tay các ngươi đấy”. Quy Tân Thụ từ từ gật đầu, xoay người bước đi.

Trần Cận Nam nói “Hai vị tiền bối, thằng nhỏ này tuổi còn nhỏ, nói chuyện không biết trên dưới, có đụng chạm cũng xin đừng trách”. Nói xong chắp tay xin lỗi, lại nói “Nhưng sự lo lắng của y tựa hồ cũng là nghĩ chuyện lâu dài. Chuyện lớn như thế, chúng ta cứ định kế trước rồi hành sự sau thì thế nào?”. Quy Tân Thụ nghĩ thầm đã sai lầm một lần, không thể sai lầm lần nữa, mình cũng đừng vì nhất thời hổ thẹn mà trở thành tội nhân của muôn đời, liền nói “Được, xin kính cẩn nghe lời Trần Tổng đà chủ phân phó”. Trần Cận Nam nói “Hai chữ phân phó ấy ngàn vạn lần không dám nhận. Buổi trưa ngày mai mọi người sẽ cùng tới Bắc Kinh, buổi tối cứ tới chỗ ở của thằng nhỏ này cùng bàn đại sự. Hai vị thấy thế nào?”. Quy Tân Thụ gật gật đầu.

Trần Cận Nam hỏi Vi Tiểu Bảo “Ngươi chuyển chỗ ở chưa? “. Vi Tiểu Bảo nói “Đệ tử vẫn ở Đồng Mạo Tử Hồ đồng tại Đông thành”. Trần Cận Nam nói “Hai vị tiền bối, tối mai tại hạ sẽ ở phủ Tử tước của thằng nhỏ này ở Đồng Mạo Tử Hồ đồng Đông thành kính chờ đại giá”. Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ, người đừng giận, bây giờ gọi là phủ Bá tước”. Trần Cận Nam nói “Hà, lại thăng quan rồi”.

Quy nhị nương trừng mắt nhìn Vi Tiểu Bảo, hỏi “Ngươi là cháu Ngô Tam Quế, cũng là Thân ở doanh Tào lòng ở Hán, muốn đại nghĩa diệt thân à?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Ta không phải là cháu Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế là cháu nội ta”. Trần Cận Nam trách “Trước mặt tiền bối, không được vô lễ. Mau dập đầu tạ tội đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng”, rồi làm ra vẻ như định quỳ, nhưng cứ lần khân kéo dài thời gian.

Quy Tân Thụ vung tay một cái, dắt vợ con bộc dịch đi thẳng ra cửa, biết rõ bên ngoài hoàn toàn không có nơi nghỉ, nhưng thà là chịu nhịn đói ngủ ngoài đồng, chứ quả thật không còn mặt mũi nào nhìn thấy quần hào Thiên địa hội.

Quy Chung từ nhỏ hoàn toàn không có bạn để chơi đùa, thấy Vi Tiểu Bảo ăn nói lanh lợi, tuổi cũng còn nhỏ, chơi đùa rất hay, bèn vẫy vẫy y, nói “Thằng nhỏ, ngươi đi theo ta, chơi đùa với ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi giết chết bạn ta, ta không chơi với ngươi”.

Đột nhiên ào một tiếng, bóng người chớp lên, Quy Chung đã vọt tới vung tay một cái chụp Vi Tiểu Bảo nhấc ra ngoài cửa. Y ra tay cực nhanh, Trần Cận Nam vừa bị thương không nhẹ, lại đứng ở xa, tất cả quần hùng Thiên địa hội còn lại thì không người nào kịp sấn ra cản trở.

Quy Tân Thụ sa sầm mặt, quát “Con trai, buông y ra”. Quy Chung không dám trái lời cha, chỉ đành buông Vi Tiểu Bảo ra, miệng méo xệch đi như sắp khóc. Quy nhị nương an ủi, nói “Con trai, chúng ta đi mua hai đứa thư đồng làm bạn với con”. Quy Chung nói “Thư đồng chơi không vui, chỉ thằng nhỏ này chơi mới vui, chúng ta mua y đi”. Quy Tân Thụ thấy con để lòi cái xấu, liền nắm chặt tay y kéo ra ngoài cổng.

Quần hùng ngớ mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Ngô Lục Kỳ một đời anh hùng mà lại chết hồ đồ dưới tay của một gã ngây ngốc như thế, thật quá oan uổng.

Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ, chúng ta mời bà bà tỷ tỷ ra đây gặp mặt mọi người”, rồi cùng Song Nhi đi vào hậu đường, nào ngờ Hà Dịch Thủ đã sớm rời khỏi chỗ ấy. Tam thiếu nãi thì nói mình là phụ nữ, không tiện gặp mặt quần hùng, chỉ sai bộc phụ chuẩn bị cơm nước, khoản đãi tân khách.

(*) Ở đây có chỗ chơi chữ không dịch được, “Trang gia” trong Hán tự còn có nghĩa là người làm cái trong sòng bạc.

(**) Ở đây có chỗ chơi chữ không dịch được. Chữ “Quy” trong họ ông già là “về”, Vi Tiểu Bảo lại tưởng là “Quy” là “con rùa”.

(***) Chú: Trong tên hồi này, “Ngư Dương trống động” (Ngư Dương cố động) là điển cố An Lộc Sơn tạo phản, ví với việc Ngô Tam Quế dấy quân, “Đốc Kháng mưu cùng” (Đốc Kháng đồ cùng) là điển cổ Kinh Kha hành thích Tần vương, sách này mượn dùng để chỉ việc bọn Quy Tân Thụ ngộ sát Ngô Lục Kỳ, hối hận không kịp, lại định đi hành thích Khang Hy, thật ra về chữ thì phù hợp, chứ về nghĩa thì không ăn khớp.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.